22 5 VERSLAG MEDICÜS-ADVISEÜR. Andere besmettelijke ziekten. Geen enkel geval van z.g. exotische ziekten werd bij den dienst aangegeven en ook geen verdachte gevallen kwamen ter kennis van ondergeteekende, zoodat hierover geen ver dere mededeelingen zijn te doen. De Medicus-Adviseur van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst, S. A. W. VRIJLAND. daan, welk aantal de opmerkzaamheid ook van dezen dienst tot zich trok. Nasporingen brachten aan het licht, dat ver moedelijk moet worden aangenomen eene infectie door oesters uit eenige Zeeuwsche oesterputten. Ook het staats toezicht was ijverig in de weer de bron of bronnen van deze besmetting op te sporen en dank zij ook de bemoeiingen van deze zijde, mocht deze besmettingshaard ook weldra als onsehadelijk worden aangemerkt. Ook bij deze ziekte werd af en toe de hulp van den dienst ingeroepen door den huismedicus voor liet doen onderzoeken van materiaal tot het vaststellen van de diagnose. Isolatie van deze patiënten in barakken kan niet genoeg worden aanbevolen, daar de ervaring hoe langer zoo meer leert, dat deze ziekte ook voornamelijk door contact-infectie wordt verbreid. Door den dienst werd regelmatig voortgegaan met het verstrekken van tonnen voor het bergen van faecaliën en vuil goed en van doelmatig ontsmettingsmateriaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 829