i 24 Geldmiddelen. Aankoopen, aanwinsten en verliezen. f 800.— - 900.— - 950.— - 775.— - 725.— - 525.— Directeur Onder-direetriee Concierge Een bediende. Een bediende. Twee bedienden, Aan de vrijgevigheid van vele belangstellenden heeft het Museum ook dit jaar verschillende aanwinsten te danken waarvoor de Commissie hare groote erkentelijkheid hier uitspreekt. De bydrage der Gemeente voor de verzameling bedroeg f 5000.de verkoop van Catalogi bracht f 45.op; aan rente werd ontvangen, over kasgeld f 57.45, legaat Brouwer f 80.Door de verruiming der geldmiddelen konden eenige zeer gewenschte aankoopen gedaan worden en niettemin het dienstjaar, begonnen met een nadeelig slot van den vorigen dienst van f 359.15, met een voordeelig slot van f 401.26 eindigen. die echter als reserve-sergeant sedert 1 Augustus weder aan den dienst is onttrokken. Aan den bediende L. Slootweg werd met ingang van 1 Juli wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd eer vol ontslag en pensioen verleend, in zijn plaats werd met ingang van denzelfden datum benoemd A. üyterschout. Alle beambten waren tot groote tevredenheid werkzaam; hun gedrag en hulpvaardigheid worden door den Directeur geprezen. Voor de bedienden werd tengevolge van de invoering van het Ambtenarenreglement een nieuwe dienstregeling vastgesteld, waardoor zjj wekelyksch een geheel vrijen dag hebben, van welke 52 vrije dagen, 17 vallen op Zondagen; deze regeling werd door Uw College goedgekeurd. In de behoefte aan plaatsvervanging op vrije dagen werd voorzien door aanwijzing van W. F. C. Greebe. De bezoldiging der verschillende ambtenaren en beambten op 1 Januari 1915 was als volgt: w- 4 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM Aan Dr. H. E. van Gelder. Gemeente-archivaris, is tydelyk opgedragen de waarneming van bet ambt van Directeur.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 857