24 5 B. Verzameling schilderijen (moderne kunst). Geschenk. Bruikleen. A. Verzameling schilderijen (Oude kunst). Bruikleen. Op den zeventigsten verjaardag van den schilder G. J. Roermeester werd hem door vrienden en vereerders een hulde gebracht, waartoe ook behoorde de aanbieding aan het Gemeentemuseum van een schilderij van zijne hand. Onze Commissie heeft bij monde van den Voorzitter, onder voorbehoud van nadere goedkeuring, dit schilderij dankbaar aanvaard, als een compleet staal van de kunst van dezen echt-Haagschen meester. G. J. Roermeester, Gezicht op het dorp Nieuw koop in den winter, doek, 64 c.M. bij 85 e.M. Twee belangrijke schilderijen werden door de eigenaars in bruikleen aan het Museum afgestaan. Het waren: Van de erven Anton Mauve: A. Mauve, Herder met schapen in de sneeuw, niet geheel voltooid schilderij, doek breed 192 c.M. hoog 92 c.M. Van den heer N.N. door bemiddeling van den heer Theo Neuhuys: A. Neuhuys, Grootmoeders Lieveling, doek breed 76 c.M. hoog 100 c.M. In de maand December werden in bruikleen ontvangen vanA. Baron van Aerssen Beyeren, eene verzameling van 18 familieportretten geschilderd door M. van Mierevelt, J. van Ravesteyn, Abraham de Vries, G. van Honthorst, e. a. Waarschijnlijk blijft deze verzameling slechts voor een jaar in het Museum, maar hare beteekenis, doordat de por tretten alle van voortreffelijke hoedanigheid zijn en boven dien de voorgestelde personen, behoorende tot de geslachten van Sehagen-Beyeren en van Aerssen, inwoners van den Haag waren, is groot genoeg om haar plaats in te rui men. Voorloopig kon een gedeelte van hen dienst doen, door de plaats in te nemen van het regentenstuk van Van Ravesteijn, dat door den heer de Wild gerestaureerd zal worden in 1915. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 858