24 8 VERSLAG GEMEENTEMUSEUM E. Historisch-topographische Atlas. Ook de Atlas werd dit jaar met vele nummers uitgebreid, voor een groot deel, doordat verschillende teekeningen, die Op de voorzijde: de voorgevel van de Groo.te Zaal op het Binnenhof, waarboven de woordenHagae Comitis en waaronder het jaartal MCMVII en de letters van den stempelsnyder J. C. Wieneke; op de keerzijde de woordenIn Memoriam Secundi Pacis Conventus en daaronder in een cartouche gegraveerd de woorden: Exemplaire de collection. Door A. Baron van Aerssen Beyeren: Zilveren penning op het vijftigjarig huwelijk van Jhr. Cornells van Aerssen en Maria Pauw, door den stempel- snyder I. Popkes. Op de voorzijde: de over elkaar in profiel geplaatste portretten der echtelieden waaromheen de woorden„Hr. Cornelis van Aerssen en Vw. Maria Pauw, Hr. enVr. van Hogerheide” en onder de portretten: I. Popkes F. Op de keerzijde: het alliantiewapen met daaronder: Mijn overgrootvaer Heer van Spijk Leefde in den echt Ruym vijftig jaaren ’t Behaagde ook God Ons gunstelyk Tot op het gulden Feest te sparen Den 13 Novem 1728 en het omschrift: Ter Gedagtenis aan ons Ljaarige trouw out LXXXI en LXXV jaaren. Van deze penning zijn in 1728 geene afslagen gemaakt, daar Cornelis van Aerssen eenigen tijd voor den gouden bruiloftsdag, 8 Sept. 1728 overleed. De stempels bleven echter in de familie bewaard en voor eenige jaren heeft men daarmede eenige penningen (2 in goud en 6 in zilver) geslagen, waarna de stempel brak en onbruikbaar werd. Deze penning is zeker een eigenaardig en zeldzaam stuk. De afgebeelde personen woonden te ’s-Gravenhage. Aangekocht werd: Eene verzameling van 152 stuks draagpenningen en insignes van verschillende 19de eeuwsche Haagsche ver- eenigingen van uiteenloopenden aard. Alles geborgen in een klein penningkastje.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 861