24 11 D. WERK VAN HAAGSCIIE MEESTERS. 1. Teekeningen. Geschenk van den heer Mr. A. L. C. Kleijn alhier: De Nacht door Chr. H. K. de Nerée tot Babberich. Tijdelijke Tentoonstellingen. Met het houden van tydelyke tentoonstellingen werd ge regeld voortgegaanherhaaldelijk bleek, dat die tentoonstel lingen, van welker opening door de pers en door het ver spreiden van kleine catalogi aan de belangstellenden steeds wordt kennis gegeven, zeer worden gewaardeerd en dat zij krachtig mede helpen om de bekendheid met en de belang stelling in het Museum te vermeerderen. Ook nu kon voor afwisseling gezorgd worden. De tentoonstellingen omvatten: December 1913—Januari 1914: Oude prentkunst uit de in bruikleen zijnde verzameling „Van Witsen”. Februari en Maart: Oude en moderne boekmerken uit de collectie van wylen den heer Aug. Sassen. April en Mei: Teekeningen en studies van Jacob Maris uit het bezit van den heer C. F. L. de Wild. Juni tot en met December: Messen, vorken en lepels uit de collectie van den heer J. A. Frederiks. De duur van de laatstgemelde tentoonstelling oorspronke lijk slechts op 3 maanden bepaald, werd verlengd, omdat onder den indruk van den oorlogstoestand, het niet wen- schelijk leek nieuwe tentoonstellingen in te richten. In de laatste dagen van December werd de reeks echter weder voortgezet met: Overblijfselen van ’s Lands schip „de Brederode” (1658) uit de verzameling van Dr. D. F. Scheurleer. Afzonderlijk dient hierbij te worden medegedeeld, dat van de reeds in vorig verslag vermelde welwillendheid van Jhr. Mr. V. de Stuers, die tijdens de verdoeking van het stadsgezicht van „Van Goyen” een aantal zyner schilderijen ter tentoonstelling in Zaal Vla afstond, nog tot in de maand Maart kon worden geprofiteerd. Ook dat in de maand Februari gedurende 14 dagen in zaal VIII twee buitengewone schilderijen van Frans Hals en Rembrandt, eigendom van den heer A. Preyer, werden tentoongesteld, vóór hun waarschynlyk definitief vertrek naar Amerika. Aan deze heeren, die het houden der hierboven genoemde tentoonstellingen mogelyk maakten heeft het Museum gaarne erkende verplichtingen. VERSLAG GEMEENTEMUSEUM

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 864