24 12 Beschryvingswerkzaamheden. Januari Februari Maart April Mei. Juni 410 956 660 1338 939 1294 2225 960 870 901 567 786 2613 4051 1835 726 492 633 470 462 1139 759 1055 1291 I Met de beschrijving van den Atlas werd voortgegaan op dezelfde wijze als in het vorig Jaarverslag is uiteengezet. De aanwezige teekeningen zijn nu alle geborgen en beschre ven de Onder-directrice, die zich hoofdzakelijk met dit werk bezig houdt, heeft nu de beschrijving der talrijke portretten ter hand genomen. Alle aanwinsten der laatste jaren zijn op dezelfde wijze op kaart gebracht. In den loop van het volgend jaar zal een begin gemaakt kunnen worden met het toepassen van het zelfde systeem op de voorwerpen, die in 1912 reeds in het Museum aanwezig waren. Hier valt enorm veel werk te doen, omdat daarbij op allerlei vragen antwoord gegeven moet worden, met welke men zich vroeger het hoofd niet heeft Aard van het bezoek en het gebruik door het publiek en de kunstenaars van het Museum gemaakt. Juli Augustus September October November. December. Het aantal bezoekers was 11906, tegen 15526 in 1913 en 15367 in 1912, als volgt verdeeld over de maanden: Zeker merkwaardig is de vergelijking met vorige jaren van de maanden Augustus en September, toen de algemeene druk het bezoeken der musea zoo sterk beïnvloedde, dat hier ruim 4000 bezoekers minder kwamen. In October begon zich dit weder te herstellen zoodat sedert zelfs het bezoek drukker was, dan in vorige jaren, hetgeen echter niet weg neemt, dat het totaalcijfer nog belangrijk lager bleef dan gewoonlijk. Verlof tot het copieeren naar schilderijen, tot het photogra- pheeren van schilderijen, prenten en andere voorwerpen werd herhaalde malen verleend. Twee malen werd ten behoeve van tentoonstellingen in de Academie van Beeldende Kunsten alhier, een aantal prenten uit den Atlas voor eenige dagen in bruikleen afgestaan. Het gold tentoonstellingen betreffende de Nederlandsche steden ontwikkeling en betreffende de Terwesten’s en hunne tijd- genooten. VEKSLAG GEMEENTEMUSEUM 1914. 1914. 1913. 1913.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 865