Byiage 25 I Personeel. 99 Aan Burgemeester en Wethouders van s-Gravenhage. Ingevolge artikel 2 mijner instructie heb ik de eer Uw College hierbij aan te bieden mijn verslag over den toe stand en het gebruik van de onder mijn beheer gestelde verzamelingen. 2850.— 1200.— 1100.— 700 775.— VERSLAG van den Gemeente-Arehivaris over het jaar 1914. Aan de ambtenaren werd de hun toekomende periodieke weddeverhooging toegekend, zoodat op 1 Januari 1915 het personeel bestond uit de volgende personen met de daarbij vermelde wedde: Een archivaris Een eerste klerk Een eerste klerk Een tweede klerk Een bediende Onder het laatste bedrag is 175 toelage voor het ver richten van bindersarbeid begrepen. Bij de mobilisatie op 1 Augustus van het verslagjaar werd de bediende A. Tuyl als militieplichtige opgeroepen. Nadat gedurende eenige weken in zijne plaatsvervanging niet was voorzien, werden van 1 September af zijne werk zaamheden waargenomen door W. F. Schön, boekbinder. De door het Ambtenarenreglement vastgestelde verloven werden door de ambtenaren genoten, dat van den onderge- teekende, ingegaan 28 Juli, werd echter op 2 Augustus weder afgebroken en weder verleend van 17 tot 31 De cember.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 881