25 2 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EX BIBLIOTHEEK. Gebruik. Vermaas was, als vroeger, bezig met het Omtrent zeer onderzoekingen vermeld. De heer J. C. verzamelen van gegevens voor de geschiedenis van Seheve- uingen; Dr. D. F. Scheurleer liet een systematisch onder zoek instellen naar gegevens voor de 18de-eeuwsche tooneel- en muziekgeschiedenis in de notarieele archieven; Dr. E. F. Kossmann stelde weder uitgebreide onderzoekingen in naar het tooneelleven in de 17de eeuw; de heeren W. C. van Meurs en C. L. Hausen zochten de geschiedenis na van Haagsche patriciërshuizen en hofjes; de heer W. S. ünger verzamelde gegevens over de levensmiddelenpolitiek der stadsregeering, de heer J. J. Smit deed dat over den pa triottentijd in Den Haag, de heer P. Haverkorn van Rijse- wijk trachtte gegevens te vinden over de kunstverzamelin gen van prinses Marianne, de heer J. B. de Gou zocht naar oude bepalingen omtrent de beurtschipperij; de heer G. J. W. Koolemans Beynen stelde een onderzoek in in de stuk ken van 21 November 1813, met het oog op de bekende controvers: „bondgenooten” of „landgenooten”; prof. E. M. Meijers zocht naar gegevens over de manuscripten van den rechtsgeleerde Bynekershoek, de heer D. S. van Zuiden deed verschillende onderzoekingen op het gebied der ge schiedenis der Haagsche Israëlieten en bok van genealogi st-hen aard; de heer F. J. G. ten Raa zocht naar Hagenaars, die in de 17de-eeuwsche krijgsgeschiedenis vermeld wor den; Dr. A. Bredius onderwierp talrijke registers vooral der Haagsche notarissen aan een nauwgezet onderzoek met het oog op gegevens voor de geschiedenis der schilder kunst; de heer Ed. van Biema zocht naar de verschillende verhalen over de schaking van Cath. d’Orliens. Talrüke genealogische onderzoekingen werden ingesteld, waaronder zeer uitvoerige naar de familiën Maas Geeste- ranus, Van Siburgh, Van Hareucarspel, Brandt, Feith, Van Houckgeest, Pauw, Krantz, Guichenon de Chastillon, van Dam, Cunes, Beretta en Van der Haagen. Toenemend waren weder de schriftelijke aanvragen om inlichtingen, waarvan vele konden beantwoord worden. Volgens het daarvan gehouden register werd het archief bezocht door 76 verschillende personen die 856 bezoeken brachten. Daarbij moet de aandacht er op vallen, dat ge durende demaand Augustus het bezoek geheel op hield, terwijl eerst in den loop van de maand September daarin langzamerhand verandering begon te komen, terwijl in October de toestand normaal w’erd. uiteenloopende onderwerpen stelde men iu, waarvan enkele hieronder worden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 882