25 i 3 VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. Rapporten. Bewaring- der verzamelingen. Bij het stellen van dit verslag zijn de werkzaamheden voor dezen zoo noodigen aanleg in vollen gang. Ten opzichte der bewaring van de verzamelingen valt weinig mede te deelen. Het gebouw en de inrichting blijven zeer goed voldoen, voor een tijdelijke inrichting. Dit zal nog beter worden, wanneer de aanleg van electrische ver lichting gereed zal wezen, waartoe door mij een voorstel gedaan is. D Ook in de inrichting der verwarming zal daar bij dan nog verbetering kunnen worden gebracht. De nieuwe vereeniging „Het Nederlandse!) Eeonomisch- Historisch Archief”, welke vergunning kreeg van eene ka- Ten behoeve van de heeren P. T. L. C. Lach de Bère, D. S. van Zuiden, W. N. Arntzenius, M. J. F. W. van der Haagen, F. L. Hartong en ondergeteekende werden herhaalde malen archivalia van elders hier gedeponeerd en wel van het Algemeen Rijksarchief alhier, van de rijksarchieven te ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Middelburg, Utrecht en Zwolle, van de gemeente-archieven te Alkmaar, Deventer, Dordrecht en Utrecht en van het Staatsarchiv te Düssel dorf, terwijl van hieruit ten behoeve van den heer F. L. Hartong verschillende notarieele registers tijdelijk werden gedeponeerd op het Algemeen Rijksarchief en ten behoeve van Jhr. Mr. A. E. van Beresteijn op het Gemeentearchief te Veendam. Naar aanleiding van mij door Uw College of door hoofd ambtenaren der Gemeente gedane vragen, werden door mij buiten de inlichtingen, die mondeling verstrekt konden worden rapporten gesteld betreffende: Haagsche standbeelden, Scbouwburgexploitatie in het begin der 19de eeuw, Recognitie rustende op het perceel Dennenweg 58, Uitgang van het perceel hoek Willemstraat en Kazerne straat, Recognitie rustende op verschillende perceelen aan den Dennenweg, De zoogenaamde Koekepoort aan het Spui, Recognitie rustende op de perceelen Achterom 72—78, Stichting L. Natter. Talrijke voorstellen werden door mij ingevolge Uwe op dracht gedaan betreffende namen voor nieuwe straten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 883