25 4 Beschrijving der verzamelingen. mer en bergruimte gebruik te maken, heeft in dit jaar haar intrek hier genomen en voor haar reeds vrij sterk toene mend bezit al een groot deel van de voor haar beschikbare ruimte in beslag genomen. a. Archief. Zooals ook in vorige verslagen werd gemeld kon geregeld worden doorgegaan met de reeds herhaaldelijk door mij geschetste werkzaamheden, die systematisch de gemakke lijke bruikbaarheid van het archief moeten tot stand bren gen. Het omvangrijke werk, waarvan ik in mijn verslag over 1912 den opzet mededeelde: het vervaardigen van een klapper op de trouw-, doop- en begrafenisregisters werd geregeld voortgezet en het zoodoende verkregen materiaal, na gecollationneerd te zijn, lexicografisch gerangschikt. Het aantal bewerkte registers van trouw- en ondertrouw omvat het tijdperk van 17 Januari 1598 tot 19 uecember 1699, zoodat de 17de eeuw thans geheel op klapper gebracht is, temeer daar ook de registers van Scheveningen mede bewerkt zijn en zoodoende verschillende trouwacten kon den worden opgenomen, waarvan (vreemd genoeg) de ondertrouwinschrijving in den Stadhuislegger niet gevon den werd. Ook nu zijn alle kerkelijke trouwregisters mede geraadpleegd en alle onderlinge afwijkingen vergeleken en genoteerd. Ook de andere klappers vorderden. Die op de appointe- mentregisters kwam tot 1795 geheel gereed, zoodat dat be langrijke materiaal nu goed toegankelijk is. Grootendeels kon ook Mej. Coster de door haar vrijwillig op zich geno men klapper op de buurtboeken voltooien, voor zij ons verliet om bij het Eeon. Hist. Archief geplaatst te worden. Haar komt dank toe voor hetgeen zij tijdens haar volon- tairen arbeid heeft verricht. Ook dit jaar mocht ik dank baar gebruik maken van de zeer gewaardeerde werkkracht van den heer F. C. van der Meer van Kuffeler, die zijn vrijwilligen arbeid aan de ongeordende stukken der Wees kamer op dezelfde voortreffelijke wijze heeft voortgezet, behoudens dat hij gedurende de laatste maanden van het jaar zich ter afdeeling A. E. der Gemeente-Secretarie vrij willig beschikbaar stelde om te hulp te komen bij het te kort aan personeel tengevolge der mobilisatie. Gedurende dit verslagjaar werden desniettemin van nog meer boedels dan het vorige jaar, namelijk van ongeveer 700 de papieren geordend en weder met de registers der Weeskamer in het verband gebracht, dat te kwader ure VERSLAG GEMEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 884