25 6 VERSLAG GE.MEENTE-ARCHIEF EN BIBLIOTHEEK. b. Publicatie van archiefstukken. c. Bibliotheek. Aanwinsten. a. Archief. Voor het archief werden als aanwinsten enkele notarieele protocollen overgenomen van den Algemeenen Rijksarchi- varis, zij zijn afkomstig van notarissen, die na een verblijf in Den Haag naar elders vertrokken, zoodat hun protocol ten slotte in andere bewaarplaatsen terecht kwam. Bij de schifting die allerwegen plaats heeft, kwamen zij dus nu voor Den Haag beschikbaar. Ik geef hieronder de lijst met de nummers, die zij in den inventaris der notarieele archie ven gekregen hebben. Het is waarschijnlijk, dat nog meer dergelijke aanwinsten zullen volgen, wanneer de schifting van de Delftsche en de Amsterdamsche stukken zal vol tooid wezen. de andere kleinere archieven (buurten, schutterij, enz.) ter hand nemen. Door mijzelf werd de ordening van het archief der Sociëteit voortgezet, voor zoover ik daarvoor gelegen heid had. De ordening van het archief na 1813 weid door den klerk Arntzenius geregeld voortgezet. Voorbereid werd door ondergeteekende de publicatie van het belangrijke collier van den tweehonderdste!! penning over 1674, in vervolg op dat van 1627, waarover in het vorige verslag gesproken werd. Doordat het Jaarboek van de Vereeniging „die Haghe” waarin het zal verschijnen niet kon worden uitgegeven, zal de publicatie eerst in het volgend jaar geschieden. Eveneens die van verschillende in de notarieele archieven gevonden zeer belangrijke stuk ken over de Haagsche porceleinfabriek, welke van 1776 tot 1790 onder bestuur der Lijnckers zulk een aantrekkelijk product in den handel bracht en waarnaar ondergeteekende in verband met de beteekenis, welke dit product voor de verzameling in het Gemeente-Museum heeft, een onderzoek instelde. De beschrijving is nu geheel gereed; zij werd in het ver slagjaar aan eene systematische revisie onderworpen, met het oog op den druk van den catalogus, waarvoor op de begrooting voor 1915 een bedrag werd uitgetrokken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 886