By lage 26 f. ’s-Gravenhage, Juni 1915. Leden. H. de Wilde, Wethouder, Voorzitter. A. J. C. Baron van Pallandt van Neerijnen A. Hoogenraad Mr. J. AS. A. Lisman L. Hoejenbos a. b. c. d. e. g. b. f 3500.— 2400.— 300.— 1500.— 1000.— 600.— 2400.— 1200.— Ingevolge artikel 21 van het Reglement op het Burger lijk Armbestuur te ’s-Gravenhage, goedgekeurd bij besluit van 12 Januari 1914 no. 94 (Verz. 1914, no. 2), dat de vroegere Verordening (Verz. no. 506) verving, heeft dat bestuur de eer den Gemeenteraad het verslag zijner werkzaamheden over het afgeloopen jaar 1914 aan te hieden. In dit jaar hebben in de samenstelling van het Burgerlijk Armbestuur geen wijzigingen plaats gehad en bestaat het Bestuur uit de heeren: Er werd in het nieuwe Reglement eenige wijziging ge bracht in de benoeming van het personeel dat het Burger- lijk-Armbestuur bij staat. Het was samengesteld als volgt, terwijl krachtens de nieuwe Verordening op de samen stelling de titulatuur en de bezoldiging van het personeel verbonden aan het Burgerlijk-Armbestuur te ’s-Graven hage, (Verz. 1914, no. 6) de achter de functies vermelde jaar wedden werden genoten. VERSLAG van het Burgerlijk Armbestuur der gemeente 's-Gravenhage over het jaar 1914. 1 Directeur-Boekhouder 1 Chef van het Armbezoek 1 Secretaris (sedert 15 Maart 1914) 6 Armbezoekers ieder 1 le Klerk 1 2e Klerk 1 Directeur van het Bestedelingenhuis 1 Hoofd van het Doorgangshuis 1) Bovendien f150,— ’sjaars voor het opmaken der bewyzen van onvermogen. 2) Bovendien vr|je woning, vuur en licht.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 889