88 In gebruik werden gegeven: aan H. V r o 1 ij k, het perceel weiland, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, groot 1 H.A., 50 A. kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie V Nos. 1162, 2102, 1258, 1263, 1262 en 1261, allen gedeeltelijk, van 1 October 1914 tot en met 31 December 1917, tegen een huurprijs van f 102,per jaar. Breelstraat, kadastraal bekend gemeente ’s-Gravenhage, sectie AH No. 1996, van 15 Juni 1914 tot en met 14 Juni 1915, tegen een huurprijs van f 45, aan het Bestuur der Koninklijke Zang- ver een iging „Cecili a”, tot het houden van ge zamenlijke repetition, de groote zaal van het Koninklijk Conservatorium voor Muziek, en tot het houden van afzonderlijke oefeningen, drie lokalen in dat gebouw, van 16 September 1913 tot en met 31 Mei 1914, van 16 September 1914 tot en met 31 Mei'1915 en van 16 September 1915 tot en met 31 Mei 1916, op Maandag avond van elke week, telkens van 8 tot 11 uren (uit gezonderd op Christelijke feestdagen), tegen betaling van f 43.87® voor elk tijdvak. aan J. Bevelander, voor het houden van ont spanningsoefeningen een lokaal in- en het gymnastiek lokaal behoorende bij de Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 December 1913 tot en met 30 November 1915, des Zondagsmorgens van 10 tot 12 uren, tegen betaling van f 80.voor het gebruik en van f 40.voor de verwarming van de lokalen. aan het Bestuur der Scherm- en Exercitie- v e r e e n i g i n g „W ilhelmina-Gard e”, voor het houden van oefeningen, het gymnastieklokaal, behoo rende bij de Gemeenteschool aan de Korte Lombard- straat 4, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914, op Dinsdagavond van 9 tot 11 uren, tegen betaling van f 20.voor het gebruik van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 88