I 1 I 26 1913 12712,35 13540,45 15210,05 16085,85 2744,65 1593,30 2757,25 2 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. I. Bedeelden. f f Totaal f 11137,95. 99 99 99 99 99 werden bedeeld en dat het bedrag aan brooden booger was. 99 99 99 99 99 99 99 99 1914 16755,10 16285,10 16803,35 18843,10 j® le kwartaal 2e 3e 4e In vele gevallen moest de wekelijksehe bedeeling worden verhoogd, wegens het stijgen der huishuren en door duur dere levensmiddelen. Bij het eindigen van het winterseizoen kon de bedeeling worden ingetrokken van 32 gezinnen (125 personen), die een ondersteuning hadden van 55.en 49 brooden per week. Mede met de sedert 1 Januari plaats gehad hebbende mutatiën kon de lijst der bedeelden in de eerste week van April worden verminderd tot 822 gezinnen met 1994 perso nen, die een wekelijkschen onderstand genoten van 1245,70 en 882 brooden. Wekelijks hadden op de gewone wijze de uitkeeringen plaats in geld en brood. Bij de eerste uitdeeling werden ondersteund 855 gezin nen, bestaande uit 2052 personen, met 1276,25 en 929 broo den, daarvan waren in de eerste 9 onderstandswyken 728 gezinnen, bestaande uit 1782 personen met een bedrag van 1086.10 en 745 brooden. In de 10e onderstandswijk (Scheveningen) 127 gezinnen met 270 personen met een bedrag van 190,15 en 184 brooden. Vergeleken bij de eerste uitdeeling in 1913 blijkt, dat in 1914 bij deze uitdeeling 139 gezinnen met 319 personen meer geld 242,50 en 69 De uitgaven in geld waren in het: 4042,75 meer uitgegeven. Wanneer men een vergelijking maakt met de kwartalen van het vorige jaar, dan komt men tot de volgende slot som: le kwartaal is f 2e 3e 4e

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 890