11. I i 26 o j 111 Ij 1290 3450 f 68686,65 f 3894,05 3 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Geld. Totaal. waarde. waarde. f f 24587,— 1457,25s 2,- 1,— 106,— 121,82 8,82 3,- 4,- 1 44,— Totaal. f 353,96 KERKGENOOT. SCHAPPEN. 1349,25 413,70 99 99 99 34,98 43,47 99 31,50 11,25 45468,31 26747,11s 1427,31 472,32 63,69 70,59s 43,75 26 lOl aan 99 902,— 572,75 2 52,— 65,— 42,— 8,19 4,09s 11,58 3,90 j De bedragen wijzen op een vermindering bij het vorige jaar van 33 gezinnen, 58 personen 30,55 en 47 brooden. Gedurende dit dienstjaar werden in onderstand gebracht 435 gezinnen, naar de kerkgenootschappen verdeeld in 275 Nederl. Hervormden, 140 Roomsch Katholieken, 12 Evang. Luthersehen, 3 Gereformeerden, 1 Christelijk Gereformeer de, 1 Doopsgezinde, 1 Hersteld Apostolische en 1 Chr. Scientist, zoodat het geheele aantal bedeelden over dit dienstjaar bedroeg 762 gezinnen, bestaande uit 2922 perso nen benevens 528 éénloopende personen. De uitgaven hiervoor zijn weergegeven in onderstaande tabel: Door ons Bestuur werd in 1914 dubbele bedeeling toege kend in 296 gevallen, te weten: 1| 3 201,37 f 130,11 99 99 aan 0J5 f 1525,— 44,75 f 74459,66 1,50 1,50 0,75 terwijl ondersteuning werd verleend in vereeniging met meerdere instellingen aan één bedeelde, te weten in: 97 9 27 5 1 geval gevallen”, 1 geval aan een bedeelde van de Remonstr. Gemeente, i 7641974 f 42027,70 f 2337,24 483|1381| 49 301 bedeelden der Nederl. Herv. Gemeente, van de R.C.P. Armbesturen, Evang. Luth. Gemeente Ver. „Armenzorg”, St. Vine. Vereeniging, een bedeelde van de Ver. „Steun in bjjz. in 86 gevallen 99 99 99 Brood i Brandstof- Kleeding, in gelds- ifen in gelds-enz.in gelds waarde. Nederduitse!) Hervormden R.-Katholieken. Evangelisch Lu- j therscheu I (iereformeerden Chr.Gereformeer- den demonstranten. Doopsgezinden Hersteld Aposto- lischen Christian Scien tist

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 891