26 4 f 6212,25 8594,75 497,50 65,— 387,— 1991,— 10,- VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Bedrag. KERKGENOOTSCHAPPEN. Aantal bedeelden. 103 145 12 1 5 29 1 In totaal 296 dubbel ondersteunden met een bedrag van 17757,50. In 1914 werd aan huiszittende armen van ons Bestuur van den leeftijd van 70 jaren en daarboven in 205 gevallen de rente toegekend bedoèld in artt. 369 en 370 der Invalidi teitswet Na gehouden onderzoek kon van 19 hunner de be- deeling worden ingetrokken, omdat zij den steun hadden van hunne kinderen; voor 7 werd de bedeeling verminderd met een bedrag van 0,50 tot 1,per week, terwijl voor 179 personen de bedeeling bleef gehandhaafd. Voor een 16-tal gezinnen waarvoor ondersteuning was aangevraagd, behoefde geen ondersteuning te worden toe- 1 De volgende tabel geeft een beeld van het aantal dubbel bedeelden, gerangschikt naar de verschillende instellingen van weldadigheid en het bedrag door het Burgerlijk Arm bestuur aan dubbele bedeeling uitgekeerd: Ned. Herv. Gemeente R.-K. Par. Armbestuur Evang. Luth. Gemeente Remonstr. Gemeente St. Vine. Vereeniging Armenzorg "Vereeniging Steun in Bijz. Gevallen 13 gevallen aan bedeelden der Nederl. Herv. Diaconie en de Vereeniging „Armenzorg”, 2 gevallen aan bedeelden der Nederl. Herv. Diaconie en de ’s-Gravenhaagsche Vereeniging tot bestrijding der Tuberculose, 4 gevallen aan bedeelden der Nederl. Herv. Diaconie en diverse Vereenigingen, 29 gevallen aan bedeelden van de R. K. P. Armbesturen en de St. Vine. Vereeniging, 9 gevallen aan bedeelden der R. K. P. Armbesturen, St. Vine. Vereeniging en de Vereeniging Armenzorg, 6 gevallen aan bedeelden der R. K. P. Armbesturen en de Vereeniging Armenzorg, 3 gevallen aan bedeelden der Ev. Luth. Gemeente en de Vereeniging Armenzorg, 4 gevallen aan bedeelden der R. K. P. Armbesturen en diverse Vereenigingen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 892