26 7 195 106 301 28 83 In het geheel verpleegd geweest 250 134 384 4 Sterkte op 31 December 1914 212 318 106 Totaal 28490,925 De bevolking in het Bestedelingen- huis bestond op 1 Januari 1914 uit In den loop van het jaar door op neming vermeerderd met 10 1 16391,40 3502,13 2915,80 1740,78 3940,81 37 14 20 4 14 1 17 10 55 i Overleden Willekeurig vertrokken In het Geneeskundig Gesticht voor Krankzinnigen Op verzoek ontslagen Ontslagen wegens wangedrag Overgegaan in het B.-K. Oudelie- dengestieht De uitgaven voor het gesticht bedroegen in 1914 32787,17\ in welk bedrag begrepen is 4296,25 als toelagen uitgekeerd aan de verpleegden, die in het genot zijn der renten bedoeld in artt. 369 en 370 der Invaliditeitswet, welke uitgaven ruimschoots worden gedekt door de ontvangsten te dezer zake. Dientengevolge bedragen de werkelijke uitgaven 28490,92r’ tegen 29191,313 in 1913, alzoo een vermindering van 700,39. Het aantal verpleegdagen bedroeg 109,280 tegen 112,726 in 1913 of een vermindering van 3446 verpleegdagen. De verzorgingskosten bedroegen over het geheele jaar per verpleegde 94,65 tegen 94,52 in 1913. De uitgaven kunnen gesplitst worden: voor voeding kleeding en ligging vuur en licht allerlei behoeften beheer Behalve de verpleegden in het Bestedelingenhuis, wer- VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Mannén.'Vrouwen, i Totaal. 99 5» 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 895