26 8 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. den hierin nog opgenomen een aantal Belgische vluchte lingen. Op 8 October 1914 werden de eerst aangekomenen, ten getale van 29, ondergebracht. Dit aantal wijzigde zich door aankomst van nieuwe vluchtelingen of door vertrek naar elders. Deze menschen vonden in het gesticht een alleszins goe de verzorging, doordat de Directeur en zijne echtgenoote zich zeer beijverden om het doorgestane leed voor deze menschen zooveel mogelijk te verzachten. Allen vonden een zeer deugdelijke en voor hen zoo aangenaam mogelijk gemaakte huisvesting. In totaal werden tot 5 Februari 1915 opgenomen 311 vluchtelingen met 8102 verpleegdagen. Het grootst aantal personen, dat tegelijk verzorging ontving, was 100. De huisvesting van de vluchtelingen in het gesticht, gaf geen aanleiding bijzondere maatregelen te nemen. Over het algemeen gedroegen zij zich goed en wTaren zeer dank baar voor hetgeen zij hier vonden. De kosten uit deze verzorging voortvloeiende bedroegen 2315.welk bedrag door de Gemeente aan het Burgerlijk Armbestuur is gerestitueerd. III. Verzorging. Onder verzorging wordt hier in hoofdzaak verstaan de verpleging van kinderen, hetzij in het Doorgangshuis, in Gestichten en Inrichtingen of bij Particulieren. In vele gevallen moesten in verzorging worden opgeno men kinderen, die door hun ouders waren verlaten, of wier ouders werden verpleegd in een der ziekenhuizen, alsmede kinderen, die op grond van kerkelijke bepalingen, niet tot de weeshuizen konden worden toegelaten. Ons Bestuur heeft gebruik gemaakt van de geboden ge legenheid om kinderen te plaatsen in de koloniƫn der Maatschappij van Weldadigheid te Frederiksoord, in ver schillende gestichten en bij enkele landbouwers in de provincie Gelderland. De volgende tabel geeft een duidelijk overzicht van de plaats gehad hebbende mutatiƫn in de verzorging. In het Doorgangshuis aan het Westeinde No. 43 moesten weder vele kinderen ter verzorging worden opgenomen, daar hun ouders hen tijdelijk hadden verlaten of in het ziekenhuis werden verpleegd. Wanneer het bleek, dat de verzorging van sommige kin deren van langdurigen aard kon zijn, werden de kinderen verplaatst naar een der daartoe bestemde inrichtingen op de hierna aangegeven tabel:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 896