26 11 IV. Geneeskundige verzorging. a. b. Uit andere K. K. inrichtingen: 1 jongen over leden, 1 meisje wegens volbrachten leeftijd, 4 jongens en 3 meisjes aan den vader terug en 2 meisjes aan de moeder terug. Instituut tot onderwijs van blinden te Am sterdam: 1 jongen door de ouders teruggenomen. De geneeskundige armverzorging omvat, ingevolge art. 33 der Armenwet: genees-, heel- en verloskundige behande ling, levering van genees- en verbandmiddelen benevens verpleging en wordt volgens art. 35 van het Reglement op het Burgerlijk Armbestuur verzameling 1914 No. 2 verstrekt aan personen waarvan gebleken is: dat zij zich die hulp uit eigen middelen niet kunnen verschaffen; die hulp niet door tusschenkomst van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen er langen. De geneeskundige verzorging heeft plaats door den Ge meentelijken Geneeskundigen dienst krachtens art, 16 en 7 der Verordening No. 13 van 1913. Met ingang van 1 Januari 1914 trad deze dienst in wer king. Over de organisatie van den dienst voor zoover deze be trekking heeft op de geneeskundige verzorging van on- en minvermogenden zij hier vermeld, dat de Gemeente is ver deeld in zes geneeskundige afdeelingen, waarvan 2 zijn onderverdeeld in A en B. (Zie hierna). In ieder dier afdee lingen is werkzaam een behandelende geneeskundige. Ver loskundige hulp wordt in ieder dier afdeelingen verstrekt dooi- twee vroedvrouwen, die op door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde voorwaarden, haar hulp verlee- nen, na daartoe door den geneeskundigen dienst te zijn uitgenoodigd. Verder wordt in de geneeskundige verzorging bijstand verleend door particuliere geneesheeren, eveneens op door Burgemeester en Wethouders goedgekeurde voorwaarden, en door Vereenigingen, die met de gemeente overeenkom sten hebben gesloten. Deze overeenkomsten betreffen de beschikbaarstelling van lo. een zittinglokaal voor genees- VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Mot ingang van 1 Jan. 1914 is aan de tot dien daturn fungeerende gemeente artsen en -vroedvrouwen, wier betrekking, wegens de reorganisatie van de ge neeskundige armenzorg werd opgeheven, wachtgeld of pensioen vanwege de Gemeente verleend.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 899