89 aan J. Zander dorp, tot het geven van kosteloos onderwijs aan de alhier gevestigde Volksklasse voor aan D. Slegtenhorst, voor het houden van zang oefeningen, het gymnastieklokaal behoorende bij de Gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 7, van 1 Maart 1914 toten met 28 Februari 1915, des Dinsdags- avonds van elke week, telkens van 9 tot 11 uren, tegen betaling van f 20.voor het gebruik en van f 10. voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter. aan het Bestuur der ’s-Gravenhaagsche Gymnastiekonderwijzers-vereeniging, ten be hoeve van de „Volksklasse” dier Vereeniging voor koste loos gymnastiekonderwijs aan meisjes en jongens uit den arbeidenden stand, die de lagere school hebben verlaten, kosteloos, gedurende de tijdvakken van den Isten Januari tot en met den Sisten Maart 1914 en van den Isten October tot en met den Sisten December 1914, het gymnastieklokaal van elk der Gemeentescholen: Van Damstraat No. 1 en Vinkensteijnstraat No. 141 wekelijks op Maandag- en Donderdagavond van 8 tot 10 uren, Nieuwe Schoolstraat No. 22a wekelijks op Maandag-en Woensdagavond van 8 tot 10 uren en op Vrijdagavond van ll/2 tot 8’/j uren, Korte Lombardstraat No. 4 wekelijks op Woensdagavond van 7 tot 8 uren en Falck- straat No. Hè wekelijks op Maandag- en Donderdag avond van 8 tot 10 uren, terwijl voor de gasverlichting de lokalen zullen worden bediend door een muntgasmeter. aan Ch. Krienen, Directeur der Bijzondere Normaal school aan de Laan van Meerdervoort No. 104, voor het geven van lessen aan kweekelingen van bovengemelde normaalschool, van 1 Januari 1914 tot 31 December 1914, één lokaal in de Gemeenteschool aan de De Gheijn- straat No. 150, des Dinsdagsnamiddags van 12’/4 tot l’/4 uren, één in die school des Donderdagnamiddags van 12*/4 tot 4'/4 uren, één dien middag van 1'/4 tot 5'/4 en één van 1 */4 tot 4'/4, tegen betaling van f 80.voor het gebruik, van f 60.voor de verwarming en van f 2.16 voor de verlichting van de lokalen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 89