26 12 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. Behandelend geneeskundige. Afdeelingen, waarin de Gemeente voor den Geneeskundigen dienst is verdeeld. ’t Gebouw Wijkverpleging Pniël. Hoofd-Comité Ned. Roode Kruis. ’s-Gravenhaagsche Wijkverpleging. Gereformeerde Ziekenverpleging. Wijkverpleging St. Raphaël. Diacouessenarbeid Wijk VIII. Diaconessenarbeid Wijk III en Ziekenverpleging te Scheveningen. Nu de nieuwe organisatie van de geneeskundige verzor ging van armlastigen ruim één jaar heeft gewerkt, veroor looft zich ons Bestuur er dankbaar op te wijzen, dat het onderbrengen van die taak bij den Geneeskundigen dienst geheel heeft beantwoord aan de verwachtingen, die ook daarvan dezerzijds werden gekoesterd. Uit de gegevens die in dit verslag en in dat van den Geneeskundigen dienst over het afgeloopen jaar worden verstrekt, blijkt voldoende dat eenerzijds de nieuwe uitsluitend met de armenpraktijk belaste geneeskundigen, geheel voor hun moeilijke taak berekend waren, en anderzijds, dat de geneeskundige dienst in toenemende mate het vertrouwen genoot van de zijde van het publiek en van de Vereenigingen waarmede sa menwerking op dit gebied is tot stand gebracht. Zuid A B West. Centrum West Noord Afdeeling Oost Centrum Oost A B M. Jacobs. Dr. W. H. Teupken. Dr. W. B. Teupkeu. E. P. J. Tasset. E. P. J. Tasset. F. Fleischer, F. W. C. de Grave. W. P. Wolffensperger. kundige hulp vanwege de gemeente (tevens hulppost, Eerste hulpdienst); 2o: verplegend personeel voor de ver pleging aan huis, vanwege de gemeente; 3o. een inrichting voor dagverpleging vanwege de gemeente; 4o. een polikli niek voor specialistische hulp vanw’ege de gemeente en 5o. een inrichting voor dag- en naehtverpleging vanwege de gemeente. Zitting wmrdt gehouden door de behandelende genees kundigen in de volgende zittinglokalen:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 900