26 14 Totaal 955 kaarten. 211 102 169 15 9 2 2 Het volgende staatje geeft aan het bedrag, dat door het Burgerlijk Armbestuur werd uitgegeven voor ziekenhuis- verpleging in inrichtingen buiten het Gemeente Ziekenhuis en het bedrag van het daaraan voorafgaande jaar. Hierbij zij opgemerkt, dat ten laste van het Burgerlijk Armbestuur niet komen de kosten voortvloeiende uit de overeenkomsten betreffende beschikbaarstelling van wijk- nesseninrichting 25 patiënten, en in de Zuigelingenkliniek 39 patiënten meer verpleegd werden. Aan 384 personen werd op voorschrift van den behande lend geneeskundige een breukband of ander instrument verschaft; dit getal vergeleken bij het voorafgaande jaar wijst op een vermeerdering van 112 instrumenten. De uitgaven hiervoor beliepen 1520,24% terwijl voor bijdragen aan orthopaedische instrumenten werd uitgege ven 254. Voor de verstrekking van brillen, in hoofdzaak aan schoolgaande kinderen werd uitgegeven 638,85. In geneeskundige verzorging waren bovendien de ver zorgden in de Diaeoniegestichten der Nederl. Hervormde Gemeente, in het gesticht voor oude mannen en vrouwen der Nederl. Israëlietische Gemeente, in de gestichten van het Roomseh Katholiek Parochiaal Armbestuur, in het Weeshuis der Evangelisch-Luthersche Gemeente, in het Bestedelingenhuis en in het Doorgangshuis. Voor de onvermogenden, die gebruik wenschen te maken van specialistische hulp, werden uitgereikt 955 ziekenkaar ten te verdeelen als volgt: Voor de Algemeene Haagsche Polikliniek 365 kaarten. Inrichting voor Ooglijders het Roomseh Kath. Ziekenhuis Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting Inrichting voor neus, keel en oor ziekte van Dr. A. Sikkel lupusbehandeling j in het Gem. 63 behandel, met Röntgenstralen t Zlek«nhuls 17 electriseeren de Zuigelingenkliniek Hulp aan Zuigelingen het Roode Kruis VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. w t» 99 99 99 99 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 902