26 15 Totaal lokalen, verplegend personeel aan huis, een inrichting voor dagverpleging en voor poliklinische specialistische hulp. Die kosten worden door den Geneeskundigen dienst ge dragen. Van de hierboven genoemde kosten ad 118938,50 werd door de Gemeente gerestitueerd een bedrag van 1434,70 voor de verpleging van 39 armlastige Belgische vluchte lingen in het Roomsch Kath. Ziekenhuis, het Kinderzieken huis, de Diaconesseninrichting en de kliniek der Vereeni- ging „Hulp aan Zuigelingen”. Volgens overeenkomst tusschen de Gemeente ’s-Graven- hage en de stichting Oranje Nassau’s Oord konden ook in dit dienstjaar in deze stichting onvermogende longlijders worden opgenomen, wier herstel naar het oordeel van den Geneesheer-Directeur van het Gemeenteziekenhuis door een verblijf in dit Sanatorium zal bevorderd kunnen worden. Boven het verpleeggeld werd een waschloon voor deze patiënten uitgegeven 611.aan thermometers 48. aan sputum flacons 82,25, aan servetzakjes 9,20 en bo vendien voor reiskosten 138,60, zoodat de gezamelijke kosten voor deze verpleging zijn geweest 14933,85. VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. ZIEKENHUIZEN. 4.192 1118.938,50 f 92.943,43 f 22.218,57 f 4.192,— I 6.698,— 1.140,— 130,50 Bedrag in Bedrag in 1914 I 1913 9.667,62' f 5.207,-j 1.355,— 4.404,20 1.584,75 Meer Minder uitgegeven, uitgegeven. In het Roomsch Katb. Ziekenhuis de Sophia Stichting I bet Kinderziekenhuis. de üiaconesseninrichting de Zuigelingenkliniek het San. Oranje Nassau’s Oord de Kliniek v/d Ver. Hulp aan Zuigelingen de Inrichting voor Ooglijders de Kliniek v/h Roode Kruis f 52.723,- f 43.055.38' f 15.136—S 15.770,— 5.309,— 7.987,20 14.044,80 19.328 - 10.563,— 3.954,— 3.583,— 12.460,05

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 903