26 16 VERSLAG BURGERLIJK ARMBESTUUR. ZIEKENHUIS. De volgende tabel geeft aan de uitgaven voor verpleging in de particuliere ziekenhuizen vanaf het jaar 1905, in welk jaar de le overeenkomst werd aangegaan met het Roomsch Katholiek Ziekenhuis. Opgemerkt zij ten overvloede, dat de kosten voor ver pleging in het Gemeenteziekenhuis niet door het Burger lijk Armbestuur worden betaald, maar gevonden worden uit de begrooting van het Gemeenteziekenhuis zelf. Verplceg- dagen per patiënt. 3562 1289 86 383 108 107 73 87 19 6 162816 52723 15136 15770 5217 5106 8512 3940 660 87 45 41 176 41 48 47 116 45 34 14 I Verpleeg- dagen. Patiënten, j het Kinderziekenhuis de Diaconesseninrichting de Zuigelingenkliniek het San. Oranje Nassau’s Oord de Kliniek „Hulp aan Zuigelingen” 1 j voor Ooglijders de Kliniek v/h Roode Kruis In het Gemeente Ziekenhuis Roomsch Kath. Ziekenhuis de Sophia Stichting UC A11U1C1 ,,1.1 de Inrichting

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 904