90 aan de „Koninklijke Nationale Zangschool,” aan het Bestuur van het Gemengd Ge heelonthouders Zang- en Tooneelgezel- schap „de Korenbloem,” voor het houden van oefeningen in de Zangkunst, het gymnastieklokaal be- hoorende bij de Gemeenteschool aan de Lijnbaan No. 38, van 15 Maart 1914 tot en met 14 Maart 1915, op Donderdagavond van 8 tot 10 uren, tegen betaling van f 20.voor het gebruik en van f 10.voor de ver warming van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter. aan het Bestuur der Afdeeling, ’s-G ra- venhage, van den Nederlandschen O n- derwijzers Propaganda-Club voordrandkbestrijding, voor het houden van alcoholcursussen voor leerlingen uit de hoogste klasse eener lagere school, en voor hen, die de school reeds hebben verlaten, kosteloos, van 1 Februari 1914 tot en met 31 Mei 1914, op Zaterdag van elke week, telkens des avonds van 7 tot 9 uren, een lokaal in de Gemeenteschool aan de Tullinghstraat No. 2, en op Woensdag van elke week, telkens des avonds van G'/2 tot 8 uren een lokaal in de Gemeente school aan de Boylestraat No. 20, zulks tegen betaling van eene vergoeding van f21.voor het van Gemeente wege verwarmen en verlichten van bedoelde lokalen. gymnastiek van het Nederlandsch Gymnastiekverbond, kosteloos, het gymnastieklokaal behoorende bij de Ge meenteschool aan de Ferdinand Bolstraat No. 130, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December daaraanvolgende, op Woensdag- en Zaterdagavond van elke week, telkens van 8‘/2 tot 10 uur, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter. aan het Bestuur der Afdeeling „’s-Graven- hage van den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke Opvoeding”, voor het daarop houden van openluchtspelen, kosteloos, eene oppervlakte Ge meentegrond, groot 2.1836 H.A., gelegen nabij de Brandtstraat en kadastraal bekend gemeente ’s-Graven- hage sectie AB, Nos. 1218 en 1219, beiden gedeeltelyk.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 90