27 2 VERSLAG GEMEENTELIJK WEKKLOOZENFOKDS. III. De „Noodregeling”. De oorlogstoestand, die voor Europa en ook voor ons land op 1 Augustus 1914 intrad, veroorzaakte in het maatschap pelijk leven groote stagnatie, waardoor al spoedig in vele vakken de werkloosheid ook in onze Gemeente zich ernstig deed gevoelen. Van Gemeentewege werd door de afdeeling Gemeentewerken en door de afdeeling Plantsoenen op doel treffende wijze aan vele werklieden werk verschaft; doch hiermede kon vanzelf de aanvankelijk toenemende werk loosheid, die naar te vreezen stond van langen duur zou zijn, slechts ten deele bestreden worden. In den nood, die door deze werkloosheid allengs zou ontstaan, moest alzoo ook op andere wijze zooveel mogelijk voorzien worden, ten opzichte waarvan uit den aard der zaak ons Gemeentelijk Werkloozenfonds een belangrijke taak zou hebben te ver vullen. Een leiddraad voor de wijze, waarop de in ons land be staande Gemeentelijke Werklozenfondsen en Werkloos van waarin nomen. Door den later ingetreden oorlogstoestand verloor deze aangelegenheid echter tijdelijk haar beteekenis. „den, noodigt Burgemeester en Wethouders uit een doel treffende regeling voor die ongeorganiseerden te ont- „werpen”, werd door Burgemeester en Wethouders, in wier handen deze motie was gesteld om prae-advies, het advies van het Bestuur gevraagd. In de vergadering van het Bestuur van 4 Februari 1914 werd deze zaak aan de orde gesteld. Voorloopig de vraag in het midden latende, of inderdaad de ervaring heeft ge leerd, dat het thans bestaande stelsel vervangen dient te worden, was het Bestuur eenparig van meening, dat in geen geval de ongeorganiseerden buiten de verzekering mogen worden gesloten, doch ondervond bij de bespreking van deze aangelegenheid al dadelijk de moeilijkheid om een regeling voor die ongeorganiseerden te treffen. Mede in verband hiermede werd met algemeene stemmen besloten Burgemeester en Wethouders te adviseeren, voorloopig geen voorstel bij den Gemeenteraad in te dienen, doch hier mede te wachten, totdat het verslag der Staatscommissie over de werkloosheid zou zijn verschenen. Naar het oordeel van het Bestuur mocht voor dit advies pleiten, dat mogelijk het verslag der Staatscommissie een wettelijke regeling de Gemeentelijke Werkloozenverzekering zou geven, dan ook de ongeorganiseerden zouden zijn opge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 910