I 27 II VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. worden beoordeeld naar de omstandigheden, waaronder het zich mocht voordoen. Door enkele nieuw-toegetreden vereenigingen was be zwaar gemaakt tegen het sinds jaren toegepaste controle middel op de werkloosheid (dagelijksche aanmelding aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs). Deze controle (aanmelding ’s morgens tusschen 912 uur) bepaalt over het algemeen zeer wel den duur der werkloosheid; ons Bestuur achtte haar daarom niet zonder beteekenis. Algemeen was het Be stuur van oordeel, dat het handhaven van dit in art. 12 der verordening gegeven voorschrift niet streed met den door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel in zijn eerste circulaire gestelden „eenvoudigen” eisch voor de toelating, n.l. „het aanvaarden van de controle door het Gemeentelijk Werkloozenfonds.” De nieuw-toegetreden ver eenigingen konden niet verwachten, dat zij zich niet aan de voorgeschreven controle hadden te onderwerpen. Boven dien werden in de raadsvergadering van 7 September 1914, waar de controle met een enkel woord werd besproken, geen bedenkingen gehoord, toen Wethouder De Wilde verklaar de, dat de Gemeentelijke Arbeidsbeurs de h o o f d c on trol e zou blijven voeren. Nu dus de Gemeenteraad ten aanzien der controle geen verandering had aangebracht, bestond er voor het Bestuur geen aanleiding om in de steeds gevolgde wijze van con trole wijziging voor te stellen, temeer niet als men bedenkt, dat het hier betreft het toezicht op het uitgeven van gelden der Gemeente en sinds de „Noodregeling” ook van gelden van het Rijk. Kan men bij het eerste reeds bezwaarlijk toe laten, dat de Gemeente het toezicht over haar uitgaven verliest, zooals de toestand thans is, rust op het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds tevens de plicht te zorgen, dat ook het Rijk niet -worde benadeeld en ons Bestuur achtte zich niet verantwoord, zoo niet een alge- heele controle werd toegepast, waarvan de controle aan de Arbeidsbeurs een niet onbelangrijk deel vormt, en waartoe verder ook behoort de kascontrole en het onder zoek naar de verschillende omstandigheden, die op de grootte der uitkeeringen van invloed zijn. De oppositie tegen deze aanmelding kan ook niet algemeen worden genoemd, daar zij zonder noemenswaardig protest van de yakvereenigingen in onderscheidene plaatsen als eisch is aangenomen, zooals te Arnhem, Zeist, Deventer, Gronin gen, Leeuwarden, Vlaardingen, Dordrecht, Hof van Delft, Zwolle, Maastricht, Schiedam, Tilburg. Te Rotterdam heb ben zelfs eenige bonden, zooals de Alg. Ned. Metaalbewer- kersbond, de Alg. Ned. Bond van Handelsbedienden, de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 915