27 8 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Boud van Ned. Christ. Meubelmakers, de Ned. R. K. Grafi sche Bond, de Ned. R. K. Metaalbewerkersbond eu de R. K. Oud-Weezenboud, verzocht de dagelijksche controle (door middel van de Gemeeutelijke Arbeidsbeurs) te willen invoe ren, hetgeen niet te verwonderen is, als men bedenkt, dat de invoering van de zelfcontrole voor vele vereenigingen financiëele bezwaren zou medebrengen in verband met de noodzakelijkheid om in dat geval over te gaan tot het aan stellen van bezoldigde bestuurders. Te Leiden ondervond de aanmelding tegenstand; in het jaarverslag 19121913 wordt echter ook de opmerking gemaakt, dat, aangezien zij elders zonder protest is ingevoerd, voor die oppositie geen grond was. Afgescheiden hiervan meende het Bestuur reeds op grond van de sinds de invoering der „Noodregeling” opgedane ervaringen omtrent de geringe administratieve kennis van verschillende vereenigingsbestuurders, bezwaar te moeten maken tegen het uit handen geven van de controle door de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Evenwel werd tegemoet geko men aan de moeilijkheid der controle bij het op reis gaan der werkloozen om elders werk te zoeken, in welke geval len een afstempeling der contrólekaart vanzelf niet kan worden geëiscbt. Tenslotte werd nog bepaald, dat leden van Sehevening- sche vereenigingen hun kaart kunnen laten afstempelen aan het Bevolkingsbureau aldaar. Al spoedig vernam ons Bestuur, dat namens de vereeni gingen, welke bezwaar hadden tegen de controle van ge meentewege, door den Haagsehen Bestuurdersbond de tussehenkomst was verzocht van den Arbiter, bij wien krachtens één der hierboven aangehaalde nieuw inge- laschte bepalingen de beslissing van geschillen over de „toepassing” der Noodregeling zou berusten. Een zelfde verzoek werd ingediend door de Handelsreizigersvereeni- ging „Eendracht”. Haar bezwaar gold alléén de d a gel ij k- sche aanmelding, niet de Arbeidsbeurs; met aanmelding één of tweemaal per week zou genoegen worden genomen. Met de scheidsrechterlijke taak was door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel belast Prof. Mr. H. L. Drucker. Op uitnoodiging van Mr. Drucker had op 16 No vember op het Centraal Bureau voor Werkloosheidsver zekering een bijeenkomst plaats, waar beiden partijen de gelegenheid werd gegeven haar standpunt nader toe te lichten. Onze afgevaardigden, de heeren J. G. Kruis en J. van der Loo, hebben bij deze samenspreking, waaraan ons Bestuur beleefdheidshalve gemeend had zich niet te mogen onttrekken, duidelijk doen uitkomen, dat de beoordeeling

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 916