91 voor het houden van zangoefeningen, het binnenspeel- lokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Volders- gracht, van 1 Maai t 1914 tot en met 28 Februari 1919, op Dinsdag en Woensdagavond van 8 tot 11 uren, tegen betaling van eene som van f 10.per jaar, voor het gebruik en voor de verlichting van het lokaal. aan het Bestuur van de Liedertafel „Haagsch Mannenkoor,” voor het houden van Zangoefeningen, het binnenspeellokaal en een daaraangrenzend leslokaal in de Gemeentebewaarschool aan de Voldersgracht, van 1 Maart 1914 tot en met 28 Februari 1919, op Donder dagavond van 8 tot 11 uren, tegen betaling van eene som van f 20.per jaar voor het gebruik en de ver lichting van de lokalen. aan M e j u f f r o u w A. Berdenis van Berle- k o m, voor het geven van zanglessen aan onvermogende meisjes, ter verbetering van den volkszang, een lokaal aan het Bestuur van de Afdeeling Den Haag van de Vereeniging tot Bevorde ring van het Onderwijs in Handenarbeid in Nederland, voor het geven van een cursus in karton- en kleiarbeid, ter opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen het gymnastieklokaal, behoorende bij de Gemeenteschool aan de Achterraamstraat No. 10, van 1 Mei 1914 tot en met 15 Juli 1914 en van 1 Sep tember 1914 tot en met 31 Maart 1915, op Woensdag avond van 7 tot 9 uren en op Zaterdagnamiddag van 2 tot 4 uren, tegen betaling van eene som van f33.335 voor het gebruik- en van f 16.665 voor de verwarming van het lokaal, terwijl voor de gasverlichting het lokaal zal worden bediend door een muntgasmeter; aan A. J. Visser voor het houden van zangoefe ningen, het gymnastieklokaal der gemeenteschool aan de Ternierstraat No. 74, van 1 September 1914 tot en met 31 Augustus 1915, op Dinsdagavond van elke week, telkens van 8*/2 tot 10'/2 uren tegen betaling van eene som van f 20,voor het gebruik, van eene som van f 10,voor de verwarming en van eene som van f 12,96 voor de verlichting van het lokaal;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 91