92 aan het Bestuur der ’s-G ravenhaagsche Tuinbon w vereeniging, afdeeiing der Neder- landsche maatschappij voor tuinbouw- en plantkunde, kosteloos een lokaal in de Gemeenteschool aan het Zieken, zulks voor het houden van een Tuinbouw- wintercursus, van 1 October 1914 tot en met 31 Maart 1915, op Maandag, Woensdag en Vrijdag van elke week telkens des avonds van 7 tot 9 uren. in de gemeenteschool aan de Korte Lombardstraat No. 4, kosteloos, van 1 September 1914 tot en met 31 Augus tus 1915, op Woensdagavond van elke week, telkens van 7 tot 9 uren, tegen betaling van eene vergoeding van f 20,26 voor het van gemeentewege verwarmen en verlichten van bedoeld lokaal. aan het Bestuur van de Afdeeiing 's-Gra- venhage van den Bond van Nederland se h e On derw ij zers, voor het houden van koste- looze cursussen tot meerdere ontwikkeling van vol wassenen kosteloos, vijf lokalen in de gemeenteschool aan de Terwestenstraat No. 105, van 1 October 1914 tot en met 31 Maart 1915, op Maandag, Dinsdag. Woens dag, Donderdag en Vrijdag van elke week, telkens des avonds van 7.45 tot 10 uren, tegen betaling van eene som van f 450,voor de verwarming en de verlich ting van de lokalen. aan de V e r e e n i g i n g „Hulp in Nood”, voor het houden van de vergaderingen dier Vereeniging, het beneden voorlokaal en het aangrenzend middenlo- kaal in het gemeen tegebouw7 Wagenstraat No. 119, van 15 November 1914 tot en met 31 Juli 1918, en wel van aan de Vereeniging „Helpt elkaar”, tot het bereiden van een nuttigen en gezelligen avond aan dienstmeisjes, een lokaal in de gemeentebewaarschool aan de Nieuwe Schoolstraat No. 20a, van 1 December 1914 tot en met 30 November 1915, des Zondags- en Donderdagsavonds van 8 tot 10 uren, tegen betaling van eene som van f 40,voor het gebruik, van f 20, voor de verwarming en van f 16,56 voor de verlichting van het lokaal.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 92