I 27 I 3 i 1 13 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Het Bestuur van het Gemeentelijk Werklozenfonds H. DE WILDE, Voorzitter. J. G. KRUIS, Seeretaris. aardige karakter van het bedrijf door ons Bestuur nog be sloten den wachttijd van 6 dagen te veranderen in 4 weken, in te gaan op den dag der afmonstering. Met betrekking tot de controle vanwege het Rijk kan worden medegedeeld, dat de daarmede belaste verificateur zich reeds heeft beziggehouden met het onderzoek naar de geldigheid der gegevens, waarop ons Bestuur de toelating van verschillende vereenigingen heeft gegrond. Het gevolg van dit onderzoek, voor zoover dat in het jaar 1914 heeft plaats gehad, is geweest, dat de Minister van Financiën de toelating van de vereeniging Ned. R. K. fabrieks-, haven en transportarbeidersbond „St. Willibrordus” ongeldig heeft verklaard. De door dezen bond ontvangen gelden zijn reeds teruggegeven. Bovendien kan hier nog worden medege deeld, dat het in 1914 aangevangen onderzoek ten aanzien van den Ned. R. K. Schildersgezellenbond „St. Lucas” in het volgend jaar eveneens heeft geleid tot intrekking van de toelating tot het fonds. Ook de door dezen bond ontvan gen gelden zullen worden gerestitueerd. Ten besluite moge worden verwezen naar het hierna op genomen „Financiëel Overzicht”, bevattende de rekening over het jaar 1914, benevens eenige staten, waarin gegevens zijn verwerkt, die geen nadere toelichting behoeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 921