-I 27 27 17 IC REKENING OVER 1914. VERLIES- EN WINST 2 4,- li I VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. DEBET. CREDIT. 559,96 s f 371,88 f 11 20108,52s 15750,— 11 800,94 230,52s 611,39 11 f 37031 37031,34s f Contributies. Betaalde contributies door niet-werklooze leden Bijdrage van het Rijk. Aandeel in de uitkeeringen tijdens de „Noodregeling” Rente. Loopende rente van beleggingen Gem. Werkloozenfonds. Toename van het fonds over 1914. 796 B 5577,10 186,75 2150,41 910,— 1555,38 s 190,25 2846,45 6,50 18,50 3585,50 318,— 4865,50 1116,46 2827,37s 85.80 li f Onkosten. Betaald over 1914 Uitkeeringen. Voegersvereeniging „Ons Belang”; Haagsche ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas Hand.- en Kantoorbed. „Mercurius”; Nat. Bond v. Onze Hulp is in den Naam des Heeren Metaalbewerkersbond „St. Eloy”; R. K „Patrimonium” Grafische Bond „Leo XIII”; Ned. R. K Kalk- en Steenbew. „St. Marinus”; Ned. R. K. Metaalbewerkersbond in Nederland; Christ. Typografenvereeniging „Prudentia et Caritate” Meubelmakers, Behangers e. a. v.: Alg. Ned. Bond v. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond; Ned TinnnerliedenbondAlg. Ned Bouwarbeidersbond; Ned. Christ. Den Haag Metaalbewerkersbond; Alg. Ned Sigarenmakers- en TabakbewerkersbondNed. Bakkers-, Choc.- en Suikerbew.bedrijfAlg. Ned. Bond v. Arb. i/hAfd. Den Haag Meubelmakers-, Behangers- en Stoffeerdersbond „St. Antonins van Padua”Ned. R. K. Rijtuig- en Carosseriebewerkers e. a. v.Ned. Ver- eeniging van Handels- en Kantoorbed.; Alg. Ned. Bond van Tinnnerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R. K. Haag Bouwarbeidersbond; Nederl. ChristeUjke, Schev. Timmerliedenb. „St. Joseph”; Ned. R. K. Schev. Typografenbond; Alg. Ned Schildersgezellenbond; Ned. Scheveningen Typografenbond in Nederland; Christ Lito-, Foto- en ChemigrafenbondNed. R. K. Metselaarsver. „Door Verbroedering Verbetering” Oud-Weezenvereenlging „St. Hieronymus”R. K. Opzichters- en TeekenaarsbondAlg. Ned. Opperliedenvereeniging „D. E. S.” Typografenvereeniging „D. E. t’Z. V.” Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” Meubelm., Beh., Stoff. e. a. v.Bond van Christ. Tabakbewerkersbond; Ned. R. K Zeemansvereeniging „Volharding”; Ned ■rW'» Gemeente 's-Gravenhage. a. Aandeel in de uitkeeringen tijdens de „Nood regeling” b. toegestaan bedrag over 1914 c. terug te ontvangen onkosten 237,- 555.62s 1759,50 287,48s il 292,25 941,83 i 619,— ij 16.50 h 23,50 225,- 125,50 77,12*:, 547,29 i 35.50 I; 471,50 3- 750,— f 14548,56 5000,— 559,96s I 34849,5« 1621,8#

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 923