27 27 20 21 I! VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. REKENING OVER HET JAAR 1914. BATEN. BEZITTINGEN. Kas f 5000,— f 1498,245 7888,88 c. 106,67 800,94 15750,- I LASTEN. f 726,— f 3750,— 339,51 31099,50 1867,50 f f 43285,33 I 559,965 n 35409,465 Totaal der Lasten. f 1621,88 f 30000,— 2781,60 32781,60 f 10503,73 f 10503,73 Onkosten. Drukwerken Diversen Porto’s, kwitantiezegels, enz. Salarissen f 20108,525 371,88 h Contributies. Nog te vorderen Voorschotten. Nog terug te ontvangen Totaal der Bezittingen Totaal der Schulden Grootte van het Fonds 18,- 708,— f 8881,85 1621,88 229,80 62,95 47,21’ 150,— f 25000,— 5000,— Batig Saldo Op 1 Jan. 1914 was het Gemeent. Werkloozenfonds groot (waar onder f 100.Stamkapitaal). De toename over 1914 bedroeg. Dus was het Fonds groot op 31 Dec. 1914 (waaronder f' 100.— Stamkapitaal) Rente van beleggingen Contributies. Af te dragen door de Vereenigingen Bijdrage van het Rijk. Aandeel in de uitkeeringen tijdens de „Noodregeling” Totaal der Baten Op 31 December 1914 bestond het Fonds uit: 14548,56 559,96s 15750,— -j| f' 37031,345 14548,56 559,96» SCHULDEN. Gemeente 's-Gravenhage. a. Voorschotten te goeder reke ning b. Voorschot op effecten Uitkeeringen. Nog te betalen Uitkeeringen aan Vereenigingen. a. Ten laste van het Gem. Werk loozenfonds (75 pCt. van het crediet over 1914) b. Ten laste van Rijk én Ge meente Bijdrage der Gemeente. a. toegestaan bedrag over 1914. b. aandeel in de uitkeeringen tijdens de „Noodregeling”. Terugbetaling der onkosten Effecten. 8 obl ’s-Gravenhage 1910, 4 pCt. jj Loopende rente. 4 maanden rente der oblig. Rijk der Nederlanden. Terug te vorderen aandeel in de uitkeeringen (Noodregeling) Gemeente 's-Gavenhage. a. Terug te vorderen aandeel in de uitkeeringen (Noodregeling) b. Terug te vorderen onkosten Terug te vorderen uitkeeringen. a. St. Willibrordus b. St. Lucas

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 925