27 27 22 PLAATSELIJKE W E R K L 0 0 Z E N k A S S E N. i 7 September 12 October 12 December 20 ct. p. week 60 dagen 6 maanden 14 September 26 September 7 September 3 jaar 3 ct. p. week 20 ct. p. week 10 weken 60 dagen 6 weken R.-K. Oud-Weezenver. „St. Hieronymus” Patrimonium 7 September 7 September 28 September 7 September 28 September 9 October 7 September 73 67 niet bereikt 31 October 3 October 7 November 1 ct. p. week 40 ct. p. week 4 ct. p. week 36 dagen 40 dagen 50 dagen 30 dagen 30 dagen 36 dagen 48 dagen 36 dagen 36 dagen 50 dagen ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas 15 September i 7 September 12 maanden 6 maanden 12 maanden 6 maanden Typografenvereenig. „Prudentia et Caritate” Typografenver. „Door Eendracht t’ Zaam Verbonden” Haagsche Voegersvereeniging „Ons Belang”. I Ned. Zeemansvereeniging „Volharding” 26 September17 ct. p. week 26 September 10 ct. p. week T5ct.mei-leden 3 ct. p. week 13 ct. p. week niet bereikt 5 December 12 December 19 September10 et. p. week niet bereikt 17 October niet bereikt 4 ct. p. week 10 et. p. week 3 ct. p. week 6 ct. nïeMeden niet bereikt 1 ct. p. week 52 weken 6 maanden I 8 weken na afmonstering 6 maanden 6 maanden 6 maanden 3 maanden 6 maanden 12 maanden 1 Maximum duur van de uitkee ring volgens het reglement der Werkloozenkas. 414,23 19 September 15 ct. p. week 22» ct. niet- leden Metselaarsvereeniging „Door Verbroedering Verbetering” Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behan gers, e.a.v Ned. R.-K. Meubelm.-, Behangers- en Stoffeer- dersbond „St. Antonins van Padua”.118 September Opperlieden vereen. „Door Eendracht Sterk”. 12 October Nederlandsche Schildersgezellenbond, Afd. Scheveningen114 September I Ned. R.-K. Tabakbewerkersbond Alg. Ned. Timmerliedenbond Christelijke Typografenbond in Nederland 23 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Datum Kassaldo NAAM DEK WERKLOOZENKAS. 140 f 60 dagen 6 maanden 34 37,43 438 1366,03 36 dagen 53 weken 3 ct. p. week V 76 703,95 8 weken n 90,11 34,20 2263,90» 161,32 287,24 383,35 127,23 159,58» 14,91 Datum waarop het V* van het kassaldo op 1 Augustus werd bereikt. Bedrag der contributie. Duur van het lidmaatschap alvorens recht te hebben op uitkeering. Onze Hulp is in den Naam des Heeren Ned. R.-K. Kalk- en Steenbew.bond „St. Ma- rinus” Aantal leden op 31 Dec. 1914. 176 145 op 1 Augustus 1914. 26 15 465 64 102 55 652,- 287,11» 103,48 72,81 133 50 148 j 21 September van inschrijving (noodregeling).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 926