27 27 CENTRALE WERK LOOZENK ASSEN. 6 551 20 121 45 22 590 212 52 32 143 I 27, 24 25 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. NAAM DER WERK LOOZENK A 8. 15 September 136 niet bereikt 4 cent per week 52 weken 36 dagen 7 September 17 October 132 20 cent per week 8 weken 1 jaar 21 September 128 3 October 41/, cent per week 91 dagen 12 maanden if j niet bepaald 30 dagen 17 October 9 14 September 3 cent per week 30 dagen 26 weken 192 14 September ,St. Joseph” 1 uurloon per week 50 dagen 26 weken 3 cent per week 8 weken 52 weken I niet bereikt niet bereikt f 3,— per jaar 12 pCt. weekloon p.w. I Bedrag der contributie. Alg. Ned. Bond v. Arbeiders) sters) in het Bak kers-, Choc.- en Suikerbew.bedrijf. Datum van inschrijving (noodregeling). niet bereikt 21 November 91 dagen 60 dagen Ned. Ver. van Rytuig- en Carosseriebewer- kers e. a. v Ned. Sigarenm.- en Tabakbewerkersbond. Christel, bond v. Sigarenm. en Tabakbew. in Nederland Ned. R. K. Timmerliedenbond „St. Joseph” Afd. Den Haag Ned. R. K. Timmerliedenbond Afd. Seheveningen Alg. Ned. Typografenbond Bond v. Christel. Meubelm., Behangers, Stof feerders e. a. v Alg. Ned. Opzichters- en Teekenaarsbond Christel. Metaalbewerkersbond in Nederland Ned. R. K. Metaalbewerkersbond „St. Eloy” Ned. R. K. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond Alg. Ned. Metaalbewerkersbond I 28 September 15 September 21 September 14 September 28 September 14 September 18 September 15 September 7 September 14 September 31 October niet bereikt 3 October 19 September niet bereikt 10 October 5 cent per week 3 cent per week Maximumduur van de uitkeering volgens het reglement der werkloozenkas. 60 dagen 56 dagen 60 dagen 8 weken 6 maanden 1 jaar 1 jaar 26 weken 52 weken 1 jaar Aantal leden ‘>P 21 Dec. 1914. 93 177 24 93 f 1,tot f 6,-— p. jaar I f 1,50 tot f4,50p. jaar Duur van het lidmaatschap alvorens recht te hebben op uitkeering. j 26 September 31 October 7 November 15 Sept. 1 jaar 6 maanden 7 September 14 September 7 September 7 September 7 November j 19 September 7 November 17 October 2'/j cent per week 20 pCt. van de ver- I een.-contributie 8 weken ten hoogste 48 dagen 48 dagen iten hoogste 50 dagen 12 maanden 1 jaar 1 jaar 52 weken 48-"' 155 f 0,60 per 3 maanden 7 pCt. v.d. vereeni- gings-eontributie minstens 6 ct p. week 2 ct. p w. 20 pCt. van de ver.-contr. 2 cent per week 15 pCt. van de ver een.contributie 12 maanden 26 weken Datum, waarop het '14 van het kassaldo op 1 Augustus werd bereikt. Ned. Bond van Boekverkoopersbedienden. Ned. Chr. Bouwarbeidersbond Afd. Den Haag. Schev. R. K. Typografenvereeniging „Leo XIII” (Afd. van den Nederl. R. K. Graftschen bond) Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbe dienden Nat. Bond v. Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius” Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” De Ned. Ver. van Chr. Kantoor- en Handels bedienden Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond Iten hoogste 401 dagen 12 weken

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 927