27 11 I 27 26 27 OVERZICHT DER WERKLOOSHEID i- NAAR HET AANTAL PERSONEN. 46 I 10 11 i 5 I 8 i 12 15 10 34 I 9 I VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. N A A M DEK W ERKLOOZENKAS. 2 7 9 9 11 120 8 199 i 6 86 40 9 72 18 66 14 Afd. Den Haag 1 25 29 Afd. Scheveningen J 60 I 31 25 waren. ■"erkloos op 31 Dec. 1914. 1 34 8 1 75 van 7 j t/m 30 i VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 22 152 4 8 8 1 Jan. 1914. 154 I 30 95 II 8 86 2 1 1 13 8 1 71 39 11 4 152 151 I 123 51 41 16 8 11 3 9 50 72 10 117 44 25 2 15 18 2 6 9 79 Verge lijking der werk loos heid. in De- i cem- I ber. 149 20 119 46 132 126 203 51 157 32 142 6 539 18 155 29 400 24 97 50 90 87 23 175 9 15 418 187 18 607 67 74 127 40 148 181 146 75 65 van Afd. Scheveningen Afd. Den Haag ld. ld. ld. ld. Afd. Scheveningen Afd. Den Haag ld. 10 1 75 13 11 68 5 20 8 103 47 5 29 142 49 6 23 2 5 7 47 14 24 3 11 1 21 16 62 30 10 5 8 1 42 8 4 10 4 8 70 5 13 3 82 41 4 25 maanden werkloos 'Zj was, uitgedrukt in percenten van het ledental Bakkers-, Choc.- en Suikerbew.bedrijfAlg. Ned. Bond v. Arb. i/h. BoekverkoopersbediendenNed. Bond van BouwarbeidersbondNed. Christelijke Bouwarbeidersbond; Ned. Christelijke Grafische Bond „Leo XIII”; Ned. R. K. Handels- en Kantoorbedienden: Alg. Ned. Bond van Handels- en Kantoorbedienden „Mercurius”; Nationale Bond van Handelsreizigersvereeniging „Eendracht” Kalk- en Steenbewerkersbond „St. Marinus”Ned. R. K. Kantoor- en Handelsbedienden; De Ned. Vereeniging v. Christelijke Lito-, Foto- en Chemigrafenbond; Ned. Lito-, Foto- en Chemigrafenbond; Ned. R. K. Metaalbewerkersbond; Alg. Ned. Metaalbewerkersbond in Nederland; Christelijke Metaalbewerkersbond „St. Eloy”R. K. Metselaarsvereeniging „Door Verbroedering Verbetering” Meubelmakers, Behangers e. a. v.Alg. Ned. Bond van Meubelmakers, Behangers, Stoffeerders e. a. v,; Bond v. Christelijke Meubelm., Behangers en Stoff.bond „St.Antonius v. Padua”Ned. R.K. Opperliedenvereeniging „Door Eendracht Sterk” Opzichters- en Teekenaarsbond; Alg. Ned. Rjjtuig- en Carosseriebewerkers e. a. v.Ned. Vereeniging Schildersgezel lenbondNed. Sigarenmakers- en TabakbewerkersbondNed. Sigarenmakers en Tabakbewerkers in Nederland; Chr. Bond van TabakbewerkersbondNed. R. K. Timmerliedenbond; Alg. Ned. Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R. K. Timmerliedenbond „St. Joseph”; Ned. R. K. TypografenbondAlg. Ned. Typografenbond in Nederland; Christelijke Typografenvereeniging „Prudentia et Caritate” Typografenvereeniging „Door Eendracht t’Zaam Verbonden” Voegersvereeniging „Ons Belang”; Haagsche. Zeemansvereeniging „Volharding”Ned. ’s-Gravenhaagsche Werkloozenkas Onze Hulp is in den Naam des Heeren Oud-Weezenvereeniging „St. Hieronymus”R. K. Patrimonium 1 116 i 1 48 19 j 79 I 18 27 9 Afd. Den Haag ld. ld. Afd. Scheveningen Afd. Den Haag ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. ld. Afd. Den Haag ld. ld. 55 I 20 12 i 100 1 137 47 7 18 1 6 22 70 76 41 6 28 1 194 76 9 36 2 1 33 71 159 85 6 48 in 1914.') Hierbij is dus rekening gehouden, dat vaak dezelfde personen in verschillend Voor deze vergelijking is het aantal personen, dat in den loop van het j^r Ledental op 136 20 121 45 132 128 212 52 140 32 I 143 6 551 I 18 155 438 24 102 55 93 93 26 I 177 15 465 192 22 590 64 76 133 50 148 j 176 145 73 67 i vóór de nood- re^e’ I Sept, ling. I datum I inschrij-31 I)ec geling, 8,1 0 45,5 44,4 11.1 9,4 5,1 19,2 71,4 0 7,6 16,7 21,1 5,6 31,0 55,9 18,0 4,2 17,6 49,1 5.4 8,6 46,2 5,1 0 6,7 41,7 39.6 40,9 6,1 3,1 1,3 5,3 66,0 48,0 90,3 1 58,6 8,2 71,6 in Oc- in No- j tober. j vem’ j ber. 1 Aantal personen, dat werkloos was 23 8 56 1 12 17 5 6 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 928