93 I I 1 April tot en met 30 September op Dondergavond van elke week, telkens van 7 tot 10 uren en van 1 Octo ber tot en met 31 Maart op Woensdagavond van elke week, telkens van 7 tot 10 uren, zulks tegen betaling jaarlijks van eene vergoeding van f 23,40 voor het gebruik, van f 12,81 voor de verlichting, van f 17,64 voor de verwarming, alsmede van f 32,76 voor het schoon houden van de lokalen, in welke laatste som zijn begre pen de kosten voor het aanschaffen van gereedschappen en materialen, het aanmaken van de kachels en het aandragen van brandstoffen. aan D s. L. M. van Noppen, vier lokalen in de Gemeenteschool aan de Neptunusstraat No 92, des Zon- dagsnamiddags van 12’/2 tot l‘/2 uren, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914 tegen betaling van f 40,voor het gebruik van de lokalen; aan het Bestuur van de Geheelonthou dersclub „Kinder gel u k”, voor het houden van samenkomsten met kinderen, onder den naam „Kinder geluk” opgerichte kinderclub, kosteloos, het z.g. gym nastieklokaal in de gemeentehulpschool aan de Terniers- straat, van 1 December 1914 tot en met 30 November 1915,op Woensdagavond van elke week telkens van 5 tot 8 uren, zulks tegen eene vergoeding van f 50,50 voor het van gemeentewege verwarmen, verlichten en schoonhouden van bedoeld lokaal. aan hei Bestuur der Gereformeerde Zon dagse h oolvereeniging „Eb en Haözer”, twee lokalen in elk der Gemeentescholen aan de Duin- aan de Vereeniging „Volksbad”te ’s-Gra- venhage, voor het daarop hebben van een houten volks- badhuis, 20 M2. grond, gelegen aan den Kranenburg- weg ter zijde van het ververschingskanaal, tot weder opzegging, tegen betaling van eene recognitie van f 1, per jaar of gedeelte daarvan. en voorts tot het geven van Godsdienstonderwijs, tegen betaling van de. na te melden vergoedingen voor het gebruik van de lokalen en het verbruik van brandstoffen: 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 93