27 33 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 3 De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, TREUB. er op te vestigen, dat het in werking stellen van bovenbe doelde regeling zeer snel zal moeten geschieden, opdat de steuncommissies er mede rekening kunnen houden. Waar in dit schrijven sprake is van „ten minste” de helft, zit de bedoeling voor, dat de extra-uitgaven zooveel moge lijk gelijk gedragen zullen worden door het Rijk en de Ge meente, op grond van het belang, dat de Gemeente heeft om de beste onder hare arbeiders te steunen. Indien er echter bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, die voor een hoogere Rijksbijdrage pleiten, is de Regeering bereid die in nadere overweging te nemen. Ik vertrouw, dat Uw Gemeentebestuur genegen zal zijn het in dit schrijven vervat voorstel te aanvaarden en houd mij aanbevolen daarover zoo spoedig mogelijk bericht van U te ontvangen.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 933