27 38 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage III. ’s-Gravenhage, 4 September 1914. B ij 1 a g e n No. 116. GEMEENTERAAD van de handelingen 1914. Uit den aard der zaak stelden Burgemeester en Wethou ders er grooten prijs op het gevoelen over de „noodregeling” te kennen van het Bestuur van het Gemeentelijk Werk- loozenfonds, hetwelk in den gedachtengang van den Minister met de uitvoering dier regeling zou kunnen worden belast. Blijkens het van dit Bestuur bereids ontvangen advies, hetwelk in de Leeskamer ter lezing is uedergelegd, is het Fonds bereid, zich te belasten met de uitvoering der „nood regeling”. Het Bestuur betuigt zijn instemming met de strekking van ’s Ministers schrijven, om nl. van Gemeente en Rijkswege de werkloozenkassen en het Fonds in staat te stellen, onder de noodige waarborgen, lauger dan anders het geval zou zijn, uitkeeringen aan de leden der werk loozenkassen te verstrekken. Hierdoor kan men in het be lang der werklieden voorkomen, dat werklooze leden der kassen verwezen moeten worden naar de hulp van steun- commissies. Het Bestuur adviseert, mede te gaan met de door den Minister voorgestelde tijdelijke regeling ter zake der uit- keering aan leden van de bij het Gemeentelijk Werkloozen- fonds aangesloten of aan te sluiten vereenigingen en ter zake der eischen van toelating voor de nog niet daarbij ingeschreven kassen. In plaats van de door den Minister voorgestelde uitkee- ring van f 5.of f 6.voor gehuwden en kostwinners en van f 4.of f 5.voor anderen, wenscht het Bestuur even wel toe te kennen: a. zoolang de werkloozenkas bijdraagt, een bijslag van 100 pCt. vanwege het Fonds, tot ten hoogste f 3.en b. zoodra het vermogen der werkloozenkas is gedaald tot minder dan 25 pCt. van het saldo op 1 Augustus 1914: f 6.per week voor gehuwden en kostwinners en f 3.per week voor ongehuwden, geen kostwinners. Burgemeester en Wethouders kunnen zich geheel ver- eenigen met het advies van het Bestuur, behoudens, dat zij de door het Bestuur voor de uitkeeringen voorgestelde be dragen per werkdag wenschen te zien uitgedrukt als volgt:

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 938