94 aan het Bestuur der Zondagschool van den Nederlandschen Protestantenbond, Afdeeling ’s-Gravenhage, een vijfde lokaal in de Gemeenteschool aan de Koningin Emmakade No. 60, van 15 September 1914 tot en met 31 December 1914 en van 1 Januari tot en met 14 Juni en van 15 Sep tember tot en met 31 December van elkderjaren 1915, 1916 en 1917, des Zondagsnamiddags van 174 tot 2*/4 uren, tegen betaling van f 4,59 over het tijdvak van 15 September 1914 tot en met 31 December 1914 en van f 7,50 per jaar voor het gebruik en van f5,per jaar voor de verwarming van het lokaal. aan het Bestuur van de Afdeeling „Sche ve ningen” der Vereeniging van Vrijzin nige Hervormden, het gymnastieklokaal, behoo- rende bij de Gemeenteschool aan de Neptunusstraat No. 92, des Zondagsvoormiddags van 9 tot 12 uren, van 15 Februari 1914 tot en met 31 December 1914, tegen betaling van f 8,75 voor het gebruik en van f 3,75 voor de verwarming van het lokaal. straat No. 10 en aan de Rotterdamschestraat No. 66, des Zondagsnamiddags van 12*/a tot l‘/2 uren en van 3'/2 tot 4*/2 uren, van 1 Januari 1914 tot en met 31 December 1914, tegen betaling van f 40,voor het gebruik, van f 20,voor de verwarming en van f 1,74 voor de verlichting van de lokalen. aan het Bestuur der Christelijke Gerefor meerde Zon dagschool vereeniging „Spreuken 8: 176” twee lokalen in elk der Gemeentescholen De aan het Bestuur der Vereeniging „W ij k VI” der Nederduitsch Hervormde Ge meente, van 1 Januari 1914 tot 31 December 1914, des Zondagsnamiddags van 1 tot 2 uren: acht iokalen in de Gemeenteschool aan de Pretorius- straat No. 95, tegen betaling van f 80,voor het gebruik en van f 40,voor de verwarming van de lokalen; drie lokalen in de Gemeenteschool aan de Zuster straat No. 121, tegen betaling van f 30,voor het gebruik en van f 15,voor de verwarming der lokalen;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 94