27 40 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage IV. GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 's-Gravenhage, 7 Sept. 1914. Aan het Bestuur ’s-Gravenhage, 7 September 1914. Zooals U bekend zal zijn, is door den Minister van Land bouw, Nijverheid en Handel tot de Gemeentebesturen een schrijven gericht, waarbij in overweging gegeven wordt verschillende bepalingen, voorkomende in de Gemeentelijke verordeningen op de werkloosheidsfondsen, buiten werking te stellen en onder andere voorwaarden de toetreding van niet-aangesloten werkloozenkassen tot de Gemeentelijke fondsen open te stellen, aanvang 7 September. Deze voorwaarden betreffen deels de finaneiëele, deels de administratieve bepalingen, welke in de Gemeentelijke ver ordeningen zijn neergelegd. In verband hiermede heeft op voorstel van Burgemeester en Wethouders de Raad dezer Gemeente besloten goed te keuren, dat, voor zoover en voor zoo lang zulks voor de uitvoering der „noodregeling” wordt vereischt, worde afge weken van eenige bepalingen der Verordening op het Gemeentelijk Werkloozenfonds. De werkloozenkassen der Vereenigingen, die van deze „noodregeling” zouden willen profiteeren, moeten daartoe aan de volgende eischen voldoen: a. inschrijving bij het Gemeentelijk Werkloozenfonds; b. eontributieplicht voor alle leden tusschen 16 en 60 jaar; c. het voortgaan met het storten der contributies aan de werkloozenkas door de nog werkende leden; d. het storten van een nader goed te keuren bedrag in de werkloozenkas, indien de Vereeniging zoo’n afzonderlijke kas er niet op na hield; e. het aanvaarden van de controle door het Werkloozen fonds; f. de plicht der werkloozen om „passend” werk te aan vaarden ook buiten hun woonplaats, mits niet beneden het standaardloon ter plaatse waar werk is aangeboden; g. inschrijving bij de Arbeidsbeurs. Tegenover deze eischen staan de volgende voordeelen: a. zoodra het saldo op 1 Augustus 1914 gedaald is tot

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 940