27 <1. II. 41 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Het Bestuur vim het Gemeentelijk Werkloozenfonds, H. De Wilde, Voorzitter. J. G. Kruis, Secretaris. I. III. IV. VI. a. b. 25 pCt. wordt geen uitkeering meer gedaan ten laste der werkloozenkas, maar wordt de volle uitkeering gegeven door het Gemeentelijk Werkloozenfonds; b. de uitkeeringen zijn niet gebonden aan een maximum duur; c. de uitkeering wordt gegeven aan ieder, die gedurende tenminste 3 maanden contributie aan de werkloozenkas heeft betaald; d. het recht op uitkeering gaat in 8 dagen nadat de werk loosheid is aangevangen. Indien Uwe Vereeniging van deze „uoodregeling” wil ge bruik maken, verzoeken wij U bij het Bestuur van het Ge meentelijk Werkloozenfonds een schriftelijk verzoek (onge zegeld) daartoe te willen indienen onder overlegging van: het reglement Uwer werkloozenkas en het kasboek; mededeeling of de kas zelfstandig beheerd wordt; het saldo der kas op 1 Augustus 1914; een lijst Uwer leden, bevattende: naam en voornaam; woonplaats; geboortedatum; datum van toetreding; beroep; mededeeling, of het lid „gehuwd”-» „ongehuwd- kostwinner” of „ongehuwd-geen-kostwinner” is. Ter verduidelijking van één en ander doen wij U toeko men een afdruk van het schrijven van den Minister aan Burgemeester en Wethouders en van het voorstel van dit College aan den Raad. De bij het Bestuur over te leggen gedrukten zijn bij den Secretaris van het Fonds kosteloos te verkrijgen, die tevens iederen voormiddag tot het verstrekken van noodige inlich tingen te spreken is van 11—12 uur op het Pensioenbureau, Raadhuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 941