27 44 VERSLAO GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage VI. No. 106. ’s-Gravenhage, 28 September 1914. I. Centraal Bureau Werkloozen verzekering. Betreffende Werkloozenverzekering. MINISTERIE VAN LANDBOUW. NIJVERHEID EN HANDEL. De inschrijving van werkloozenkassen bij de gemeentelijke fondsen hetzij bestaande, hetzij nieuw opgeriehte, tijdelijke fondsen. Uit den aanhef der circulaire van 22 Augustus jl. blijkt, dat de bedoeling van het voorstel der Regeering inzake deze noodregeling is, de bestaande, door de arbeiders tegen werkloosheid getroffen, voorziening ook onder deze buitengewone omstandigheden in stand te houden. Uit den verderen inhoud der circulaire blijkt, dat hierbij het oog was gevestigd uitsluitend op de voorziening, voorzoover zij op 1 Augustus 1914 aanwezig was. Daaruit volgt, dat bij de gemeentelijke werkloozenfondsen (bestaande of nieuw opgerichte, tijdelijke) met het oog op de noodregeling in de eerste plaats kunnen worden ingeschre ven werkloozenkassen, die reeds vóór 1 Augustus 1914 bestonden, hetzij als plaatselijke werkloozenkassen van op zich zelf staande vereenigingen of afdeelingen van nationale vakbonden, hetzij afdeelingen van nationale vak bonden, met afzonderlijke (centrale) werkloozenkas, voor de in de gemeente wonende leden. Verder kunnen, in aan sluiting hieraan, worden ingeschreven plaatselijke vereeni- Uit de met verschillende gemeentebesturen gevoerde cor respondentie is mij geblekeu, dat het gewenscht is, mijne circulaires van 22 Augustus jl. La. C. afd. Arbeid, en 26 Augustus jl. no. 2324 afd. Arbeid op enkele punten nader toe te lichten, teneinde verschil van opvatting te voor komen en eenheid van toepassing te bevorderen. Daarom worden hieronder, in aansluiting aan die circu laires, enkele onderwerpen wat nader behandeld dan in de circulaires zelf kon geschieden.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 944