27 45 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. gingen of afdeelingen van nationale vakbonden, waarvan de leden vóór 1 Augustus 1914 tegen werkloosheid waren verzekerd, zonder dat die vereeniging of die nationale vak bond ten behoeve der werkloosheidsverzekering eene afzon derlijke werkloozenkas had, aangezien de uitkeeringen bij werkloosheid plaats vonden uit de algemeene kas van ver eeniging of nationale bond. Het criterium voor de inschrijving is dus, dat de werk- 1 o o z e n k a s vóór 1 Augustus 1914 bestond, of de leden vóór dien datum tegen werkloosheid verzekerd waren. De vereenigingen of nationale bonden, die geen afzonder lijke werkloozenkas hadden, ofschoon de leden wèl tegen werkloosheid waren verzekerd, moeten (vergelijk sub 3o. der eischen in de circulaire van 22 Augustus 1914) eene afzonderlijke werkloozenkas vormen per 1 Augustus 1914 (zie hierover verder sub II). Tot de regeling kunnen dus in geen geval worden toe gelaten werkloozenkassen (behoudens de hiervoor bedoelde, opzettelijk gevormde kassen), die eerst op of na 1 Augustus 1914 worden of zullen worden opgericht, ook niet al waren de vereenigingen, door welke zij worden tot stand gebracht, bestaande vak- of andere bonden of -vereenigin gen. Dergelijke nieuw opgerichte werkloozenkassen kunnen ook niet onder de regeling vallen, nadat de leden geduren de drie maanden contributie hebben betaald. De in te schrijven kassen moeten inderdaad werkloozen kassen zijn. Vereenigingen, die bijv, uitkeeringen verstrek ken bij ziekte, en in bijzondere gevallen ook wel eens bij werkloosheid, zijn niet als werkloozenkassen te beschouwen. Deze uitdrukking kan voor afzonderlijke werkloozenkas sen van vereenigingen of bonden, die op 1 Augustus 1914 als zoodanig reeds bestonden, niet dubbelzinnig zijn. P1 a'a t s e 1 ij k e vereenigingen (niet-afdeelingen van nationale vakbonden), waarvan de leden wel tegen werkloosheid waren verzekerd, doch die geen afzonderlijke werkloozenkas hadden, moeten een door het bestuur van het betrokken gemeentelijk fonds goed te keuren bedrag in de speciale werkloozenkas storten. Nationale vakbonden, die in dat geval verkeeren, moeten in de te vormen afzonderlijke werkloozenkas stor ten een bedrag, dat door mij moet worden goedgekeurd. Deze bedragen gelden als het saldo op 1 Augustus 1914. II. Het saldo der werkloozenkas op 1 Augustus 1914.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 945