27 .48 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. De normale regeling is deze, dat de door gemeente of fondsbestuur vastgestelde uitkeeringen worden gedragen voor de helft door de werkloozenkas en voor de andere helft Het bovenvermelde geldt ook voor vereenigiugeu, in wel ke eene niet voor alle leden geldende verplichting tot ver zekering tegen werkloosheid bestaat, maar waarvan de leden k u n n e n toetreden tot eene, aan de vereeuiging ver bonden, werkloozenkas. De vroeger hiertoe niet toegetreden leden zouden thans kunnen toetreden, doch alléén, als zij niet werkloos zijn, terwijl zij eerst onder de noodregeling zullen vallen, als zij gedurende drie maanden, waarin zij niet werkloos waren, contributie hebben betaald aan de werkloozenkas. Waar in de circulaire van 22 Augustus 1914 (4e alinea) wordt gesproken van „tijdelijke terzijdestelling van be staande bepalingen” wordt volstrekt niet bedoeld, dat bijv, ook die bepalingen zijn vervallen, welke inhouden, dat, wanneer een lid gedurende een zeker aantal weken contri- butieschuld heeft, hij geen aanspraak op uitkeering kan maken. Dergelijke bepalingen moeten blijven bestaan, en het is niet met de bedoeling der noodregeling in overeen stemming, dat aan zulke leden de contributiesehuld worde kwijtgescholden, om hen onder de regeling te doen vallen. Bepalingen van werkloozenkassen, die op bepaalde gron den aan leden het recht op uitkeering ontzeggen, blijven ook thans gelden. Volgens mijne circulaire van 22 Augustus jl. zal het be drag, waarmede de uitgaven van het gemeentelijk werk- loozenfonds overschrijden 75 pCt. van het door de gemeente vastgestelde crediet, ten minste voor de helft door het Rijk worden vergoed. Voorzoover aangaat t ij d e 1 ij k e, met het oog op de noodregeling opgerichte, fondsen moet hieronder worden verstaan het bedrag, waarmede de uitgaven van het fonds overtreffen het geheele dpor de gemeente aan het fonds verleende crediet. VIII. Overschrijding van het door de gemeente vastgestelde crediet. IX. De bijdragen van het Rük. VII. Bepalingen der werkloozenkassen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 948