27 De bedoeling der circulaire van 22 Augustus jl. is, dat de uitspraak van een door mij aan te wijzen arbiter zal kun nen loopen over de geheele toepassing der noodregeling, als bijslag door het gemeentelijk werkloozenfonds. Dit laatste verleent dus een bijslag van 100 pCt. op de uitkee ringen der werkloozenkas volgens de bepalingen der nood regeling. Hierop maken eene uitzondering de hieronder genoemde uitkeeringen: a. Die aan de leden der werkloozenkassen, die, volgens de reglementen van deze, op uitkeering uit de kas nog niet aanspraak hebben (natuurlijk mits zij gedurende drie maanden contributie hebben betaald). b. Die aan de leden der werkloozenkassen, die volgens de reglementen dezer kassen geen aanspraak meer op uitkeering uit de kas hebben, omdat zij zijn uitgetrok ken, d.w.z. reeds langer dan den vastgestelden termijn uit keering hebben genoten. [Ook aan deze beide groepen van leden zal het ge meentelijk werkloozenfonds 100 pCt. bijslag geven op de uitkeeringen uit de werkloozenkas. Het Rijk draagt echter zoowel in de uitkeeringen der werkloozenkassen als in den bijslag voor de helft bij. Dit beteekent dus practiseh, dat voor deze leden de werkloozenkas van het tot a a 1 b e d r a g der onder de noodregeling val lende uitkeering betaalt het gemeentelijk werkloozen fonds ook 1lt en het Rijk */a. De verrekening van hetgeen het Rijk bijdraagt aan de werkloozenkas zal door mid del van het werkloozenfonds geschieden.] c. Die aan de leden, die volgens de reglementen der werk loozenkas wèl, doch volgens die van het gemeentelijk werk loozenfonds nog niet op uitkeering aanspraak hebben. [In dit geval is dus de bijslag van het fonds extra- reglementair; ook in dezen bijslag draagt het Rijk voor de helft bij.] d. De uitkeeringen aan werklooze leden van nationale vakbonden met centrale werkloozenkas, die wonen in de onmiddellijke nabijheid eener gemeente, waar een werk loozenfonds is of wordt gevestigd, zonder lid te zijn eener plaatselijke afdeeling. [Op deze uitkeeringen wordt door het gemeentelijk werkloozenfonds 100 pCt. bijslag verleend, doch deze bijslag komt geheel voor rekening van het Rijk.] 49 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. 4 X. Arbiter.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 949