27 52 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZEN FONDS. BIJLAGE. Voor deze verrekening zullen waarschijnlijk modellen door mij worden beschikbaar gesteld. Dit is de Bijlage tot de ministeriëele circulaire van 28 Sept. 1914, No. 106. De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel, TREUB. Ten behoeve van de uitvoering der noodregeling is tijde lijk in het leven geroepen een Centraal Bureau Werkloos heidsverzekering, gevestigd Kneuterdijk No. 5 te ’s-Graven- hage, tel. 4858 Haag. De leiding van dit bureau is opgedragen aan den heer Anth. Folmer, te ’s-Gravenhage. Bovendien is, ten behoeve van de verificatie der werkloozenkassen, tijdelijk aan het bureau verbonden de heer I. G. Keesing. Aan laatstge noemde moeten op verzoek alle bescheiden, noodig ter veri ficatie der kassen, dus betreffende boekhouding en beheer, ter inzage worden verstrekt. In het belang eener spoedige behandeling worden de besturen der kassen uitgenoodigd te bevorderen, dat de verificatie snel kunne geschieden. Voorbeelden van de regeling voor gedeeltelijke werkloos heid, bedoeld onder punt XII, wanneer de uitkeering f 3. en derhalve de bijslag ook f 3.bedraagt: Deze eisch moet zóódanig worden opgevat, dat voor iemand, die bij verhuizing van de eene gemeente naar de andere, lid wordt eener andere afdeeling, ook medetelt de tijd, gedurende welken hij contributie aan de werkloozenkas der eerste afdeeling heeft betaald. XVI. Centraal Bureau Werkloosheidsverzekering. XV. De verrekening der werkloozenfondsen met het Rijk. XIV. De eisch van drie maanden contributie-betaling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 952