i 27 55 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. nimmer zich na Het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, H. de Wilde, Voorzitter. .1. G. Kruis, Secretaris. De „noodregeling” kan op die kassen evenwel worden toegepast. Personen daarentegen, die werkzaam zijnde 1 Augustus 1914 bij een werkloozenkas aansluiten, kunnen indien zij minstens drie maanden werkzaam blijven, en ge durende dien tijd geregeld hun contributie betalen, van de voordeelen der „noodregeling” profiteeren. In herinnering wordt gebracht, dat blijkens het schrijven van den Minister het toezicht en de controle op de plaatse lijke kassen wordt uitgeoefend door het Bestuur van het Gemeentelijk Werkloozenfonds, terwijl de bondskasseu on derworpen zijn aan het toezicht van den Minister. Het is de bedoeling, dat de premie der niet-werklooze leden in de kas der vereeniging wordt gestort en voor uit- keering wordt gebruikt, zoodat na afloop van de „nood regeling” nog van het kassaldo op 1 Augustus 1914 in de kas der vereeniging aanwezig is. In de gevallen, waarin de vereenigingen, blijkens haar reglement, een langeren duur dan 3 maanden heeft bepaald, zal het Rijk de helft dier extra-reglementaire uitkeeringen aan de vereenigingen vergoeden. Ook draagt het Rijk de helft bij van de uitkeeringen aan de reeds „uitgetrokkenen.” Aangezien het Gemeentelijk Werkloozenfonds het gedeel te van het bedrag, dat voor rekening van het Rijk komt, aan de vereenigingen voorschiet, is het noodig, dat voortaan op den wekelijkschen staat van uitbetaling van deze geval len duidelijk mededeeling geschiedt. De wachttijd van acht dagen behoeft niet in acht genomen te worden, indien tusschen twee perioden van werkloosheid door een werkloos lid minder dan 14 achtereenvolgende dagen is gewerkt. Leden van afdeelingen, die hier werkzaam zijn, maar el ders woonachtig, kunnen geen aanspraak maken op bijslag van deze gemeente, maar moeten zich voor uitkeering wen den tot het bestuur der afdeeling in hun woonplaats. Het zou bedoelden leden ook bezwaarlijk vallen te voldoen aan den gestelden eiseh van dagelijksche aanmelding aan de Gemeentelijke arbeidsbeurs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 955