27 56 VERSLAG GEMEENTELIJK WEKKLOOZEXFONDS. Bijlage VIII. ’s-Gravenhage, 7 December 1914. Excllentie, Tussehen den Haagschen Bestuurdersbond, als vertegen woordiger van verschillende vakvereenigingen, eenerzijds, en het Gemeentelijk Werkloozenfonds te ’s-Gravenhage, anderzijds, is een geschil gerezen, waarin de Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel mij heeft uitgenoodigd, eene beslissing te geven (schrijven van 6 November 1914, No. 695, Afd. W. V., betreffende „controle in verband met werkloozen-uitkeeringen”). Het geschil betreft de verplichting der werkloozen, zich dagelijks bij de Gemeentelijke Arbeidsbeurs aan te melden. Naar aanleiding van deze opdracht heb ik de stukken nagegaan die op deze zaak betrekking hebben, aan de par tijen gelegenheid gegeven hun standpunt mondeling nader toe te lichten, en het advies ingewonnen van de Commissie uit den Nationalen Werkloosheidsraad. Het is mij gebleken, dat de vereenigingen, die zich tot de Begeerhigen hebben gewend, vóór dezen zomer niet tot het gemeentelijk fonds waren toegetreden wegens bezwaren, welke bij hen bestonden tegen de regeling, gelijk die te ’s-Gravenhage gold. Thans hebben zij zich bij het gemeen telijk fonds aangesloten. Naar hun zeggen waren zij daarbij ook op grond van inlichtingen, te behoorlijke!’ plaatse ingewonnen in de meening, dat niet alleen aan andere door hen gekoesterde bezwaren werd tegemoet ge komen, maar dat ook de bepaling omtrent de verplichting der werkloozen tot dagelijksche aanmelding bij de Arbeids beurs werd buiten werking gesteld. Toen zij bemerkten dat die bij de wijziging der verordening niet was geschied, opperden zij bedenkingen, zoowel van principiëelen als van practischen aard. Het gelukte hun echter niet, opheffing van hunne bezwaren te verkrijgen. Vandaar dat zij eene scheidsrechterlijke beslissing verzochten. De eerste vraag, die ik heb te beantwoorden, is deze: valt het hier bestaande geschil onder de geschillen, waarvoor volgens het schrijven van den Minister van Landbouw. Nij verheid en Handel van 22 Augustus j.l. eene scheidsrechter lijke beslissing kan worden gevraagd en gegeven. De tekst van dit schrijven geeft geen ondubbelzinnig ant woord en ook de toelichtende Nota van 28 September j.l.,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 956