27 61 VERSLAG GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. Bijlage IX. I GEMEENTELIJK WERKLOOZENFONDS. ’s-Gravenhage, 28 December 1914. No. 54. Bij uw schrijven van 22 December j.l., No. 27215/27216, werd ons Bestuur verzocht Uw College van advies te dienen naar aanleiding van de uitspraak van den Heer Prof. Mr. H. L. Drucker, die als arbiter door den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel uitgenoodigd was een beslissing te geven in het geschil tusschen den Haagschen Bestuurders- bond als vertegenwoordiger van eenige werkloozenkassen en de Centrale Werkloozenkas van de Handelsreizigers- vereeuiging „Eendracht” eenerzijds en ons Bestuur ander zijds. Ons Bestuur heeft gemeend niet in bijzonderheden te moeten treden ten aanzien van het in deze Gemeente en elders aangewende contróle-middel, n.l. de verplichting voor de werkloozen van dagelijksche afstempeling van hunne kaarten aan de Gemeentelijke Arbeidsbeurs. Daaromtrent zal allicht later gelegenheid zijn zich uit te spreken. Thans bepaalt ons Bestuur zich tot het volgende. De arbiter zegt in zijne aan zijn conclusie voorafgaande beschouwingen, dat de eerste vraag, die hij te beantwoorden heeft, is: valt het hier bestaande geschil onder de geschil len waarvoor, volgens het schrijven van den Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel van 22 Augustus j.l., een scheidsrechterlijke beslissing kan worden gevraagd en ge- scheidsrechterlijke beslissing kan worden gevraagd geven Hoewel de arbiter van gevoelen is, dat de tekst van dat schrijven op die vraag geen ondubbelzinnig antwoord geeft en ook de toelichtende ministerieele Nota van 28 September j.l. No. 106, die vraag niet oplost, meent hij toch dat punt X dier nota een aanwijzing geeft, dat de scheidsman zijn taak ruim heeft op te vatten. In dat punt X nu, zegt de Minister, dat de uitspraak van een door hem aan te wijzen arbiter zal kunnen loopen over de geheele toepassing der noodregeling. Let wel: „Noodre geling”. Onder „Noodregeling” is, naar de meaning van ons Be stuur, zeer beslist te verstaan de regeling bij Raadsbesluit van 7 September 1914 (Handel, blz. 493499, Bijl. No. 1116), waarbij, in overeenstemming met de bovengenoemde minis terieele missive van 22 Augustus j.l. werden vastgesteld een aantal bepalingen, die afwijken van de bestaande Ver ordening op het Gemeentelijk Werkloozenfonds (Verz. 1908,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 961